-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

خداوند در آيه 178 سوره اعراف مي فرمايد: به حقيقت آفريديم براي دوزخ بسياري از جنيان و آدميان» چرا خداوند بين
افراد بشر تبعيض قائل شده و گروهي را براي جهنم آفريده است؟



بشر آزاد و مختار آفريده شده و در انجام كارها و پيمودن راه سعادت و شقاوت مختار است. خدا بهشت را براي افراد نيكوكار مهيا كرده است و اشخاص بدكردار را به دوزخ مي برد. اما خداوند قبل از هر چيز، با فرستادن كارهاي خوب خوب و بد را به مردم معرفي كرده و از آنان خواسته است كه كارهاي نيكو انجام دهند تا سعادتمند گردند. هدف آفرينش انسان هم است كه از خدا اطاعت كند و با عبادت پروردگار جهان، به كمالات انساني و بهشت نائل گردد. خدا در قرآن مي فرمايد: و ما خلقت الجن و الانس الا اليعبدون; من جن و انس را فقط براي عبادت خلق كردم»(1) و در جاي ديگر مي فرمايد: ما راه
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره الزاريات آيه56 .

ـ1042ـ
با اين همه، خداوند مي داند كه گروهي از مردم از دستورات و برنامه هاي پيمبران سرپيچي گناه و گمراهي برمي گزينند و با اختيار و اراده خود راه شقاوت و بدبختي را مي پيمايندو از اين رو رهسپار دوزخ مي گردند. به همين جهت، خداوند در آيه مورد سؤال شما مي فرمايد: «گروهي از اين مردم براي دوزخ آفريده شده اند» چون به قدري معصيت
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره انسان آيه 3.
2 - سوره كهف آيه 29.
در انتخاب سعادت شقاوت مختار است، اگر روش نيكويي برگزيد در آخرت سعادتمند مي شود و اگر بدكردار شد در دوزخ غذاب خواهد ديد. در فصل برداشت، هر كه كشته خويش درو خواهد كرد. خدا در قرآن مي فرمايد: «خدا به مردم ظلم نمي كند ليكن خودشان بخويشتن ظلم مي كنند»(3).
3 - سوره يونس، آيه 44.

ـ1043ـ
كرده اند كه دل، چشم و گوششان از درك حق عاجز است واينان از چهار پايان بدتر شده اند. خدا در اين آيه نمي خواهد بفرمايد از اول قلب و چشم و گوشهاي بسياري از مردم طوري خلق شده كه حقيقت را درك نمي كنند ناچار از انجام گناهند; بلكه مي خواهد بفرمايد كه در عين حال كه همه مردم مي توانند با پيمودن راه حق به بهشت برسند و با اين كه و صلاح آنان نيز همين است، ولي من مي دانم كه گروهي از ايشان طريق شقاوت را در پيش مي گيرند و به دوزخ مي روند. لذا اينان براي جهنم خلق شده اند و سرنوشت و اخر امرشان دوزخ است. مثلاً اگر دولت قوانيني را براي آسايش ملت و امنيت عمومي تدوين كرد و از آنان خواست اين قوانين را كه مطابق با مصالح آنان است رعايت كنند و اخطار كرد كه زندان جاي قانون شكنان است; ولي با تمام اين سفارشات، گروهي از مردم بر ضرر خودشان اقدام و قانون عمومي را پايمال كنند و مرتباً رهسپار زندان گردند. آن گاه اگر كسي بگويد: «گروهي از اين مردم براي قانون شكني و زندان خلق شده اند». مقصودش اين نيست كه اينان ناچارند از قانون تخلف كنند و روانه زندان شوند و من

ـ1044ـ
خواسته ام كه به آنان زندان بروند، بلكه مي خواهد بگويد: من مي دانم علي رغم اختيار مردم در پيروي از قانون و يا مخالفت آن، عده اي وجود اين قوانين با اختيار و اراده بدبختي و زندان را انتخاب و آن را بر پيروي از قانون و مصالح و منافع خود ترجيح مي دهند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1045ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.