-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

درباره آيه كريمه موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان توضيح دهيد؟
درباره آيه كريمه موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان بود. ترجمه: دو دريا را در حالي كه با هم برخورد مي كنند در كنار يكديگر قرار داد و ميان آن دو، برزخي (فاصله يي) است كه بر يكديگر غلبه نمي كنند.
احتمالاً با توجه به اينكه معناي مرج مخلوط كردن و يافرستادن و رها نمودن است در اينجا منظور فرستادن و در كنار هم قراردادن دو دريا باشد. و مقصود از دو ديار به گواهي آيه 53 سوره فرقان دو درياري آب شيرين و شور است اما در اينكه اين دو درياي آب شيرين و شور كجاست كه بر يكديگر غلبه نمي كنند و اين برزخي كه ميان آن دو قرار دارد چيست در ميان مفسران گفتگو بسيار است. آنچه شايد در اين زمينه نزديكتر به ذهن برسد اين است كه رودخانه هاي عظيم آب شيرين هنگامي كه به درياها و اقيانوسها مي ريزند معمولاً دريايي از آب شيرين در كنار ساحل تشكيل ميدهند و آب شور را به عقب مي رانند و عجب اينكه تا مدت زيادي اين دو آب شيرين و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته نمي شوند در مسافرت با هواپيما در مناطقي كه اين رودخانه به دريا مي ريزند منظره درياهاي آب شيرين و شور كه در كنار هم قرار دارند و از هم جداً هستند به خوبي از بالا نمايان است و هنگامي كه كناره اين آبها به يكديگر مخلوط شوند آبهاي شيرين تازه جاي آنها را مي گيرند بطوري كه اين دو درياي جدا از هم دائماً جلب توجه مي كند.
جالب اينكه به هنگام مد دريا كه سطح اقيانوس بالا مي آيد آبهاي شيرين به عقب رانده مي شود بي آنكه با آب شور مخلوط گردد (مگر در مواقع خشكسالي كم آبي) قسمت زيادي از خشكي را مي پوشانند لذا ساحل نشينان در اين مناطق بامهاركردن اين آبهاي

ـ13ـ
شيرين نهرهاي زيادي در منطقه ساحلي به وجود مي آورند كه به وسيله آن زمينهاي بسياري مشروب مي شود. اين نهرها كه از بركت جزرو مد ساحلي و تأثير آن در آب اين نهرها به وجود مي آيد در شبانه روز دوبار از آب شيرين پرو خالي مي شود و وسيله بسيار مؤثري براي آبياري وسيعي هستند.
نكته ديگر در اين رابطه اينكه در سراسر اقيانوسهاي جهان رودهاي عظيمي د رحركت است كه يكي از نيرومندترين آنها گلفت استرايم نام دارد اين رود عظيم از سواحل آمريكاي مركزي و حركت مي كند و سراسر اقيانوس اطلس را مي پيمايد و به سواحل اروپاي شمالي مي رسد. اين آبها كه از مناطق نزديك به خط استوا حركت مي كنند گرم هستند وحتي رنگ آنها گاه با رنگ آبهاي مجاور متفاوت است و عجب اينكه عرض همين رود عظيم دريائي در حدود 150 كيلومتر و عمق آن چند صد متر مي باشد سرعت آن در برخي مناطق بقدري است كه در يكروز 160 كيلومتر راه طي مي كند. تفاوت درجه اين آبها با آبهاي مجاور حدود 10 تا 15 درجه است ولذا حاشيه غربي آنرا ديوار سرد مي نامند گلف استريم بادهاي گرمي بوجود مي آورد و مقدار قابل توجهي از حرارت خود را به طرف كشورها بسيار سخت و طاقت فرسا بود اين يكي از رودها است و در آبهاي پنج قاره جهان نظير اين جريان دريائي فراوان است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ14ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.