-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با توجه به آيه 13 سوره هود، چرا خداوند براي دعوت كفار به مبارزه و تحدي با قرآن
قبل از پاسخ به اين سؤال، خوب است معناي سوره و قرآن را از كتاب تفسير نمونه بررسي نماييم:
«سوره» در دو معنا استعمال ميشود؛ يكي به معناي مجموع آياتي است كه هدف معيني را تعقيب ميكند و ديگراينكه، مجموعه آياتي كه با «بسم الله الرّحمن الرّحيم» شروع و قبل از «بسم الله الرّحمن الرّحيم» سوره بعد پايانميپذيرد.
راغب نيز «سوره» را در كتاب مفردات خود به معناي مجموعهاي از احكام تفسير كرده است.
با توجه به اين مطلب، ميتوان گفت در آيه «واِذا اُنزلت سورة ا¤ن امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله...» منظور از «سوره»همان آياتي است كه هدف معيني (كه همان ايمان به خدا و جهاد است) را تعقيب ميكند، هر چند قسمتي از يكسوره كامل به معناي دوم باشد.
واژه «قرآن» كه از ماده قرائت گرفته شده، به «تمام» و «بعض» قرآن هر دو اطلاق ميشود. مانند آيه اول سوره جن كهميفرمايد: «اِنّا سَمِعْنا قرءاناً عجباً؛ ما قرآن عجيبي شنيديم.» پيداست منظور اين است كه آنها بخشي از قرآن را شنيدهبودند.
بنابراين تحدي به مثل قرآن، مفهومش تمام قرآن نيست و با ده سوره و حتي يك سوره هم سازگار است.
با توجه به مطالب فوق روشن است كه از نظر مفهوم لغت فرق چنداني ميان «قرآن»، «سوره» و «ده سوره» نيست. يعنيهمه اينها به مجموعهاي از آيات قرآن اطلاق ميگردد.
نتيجه اينكه، تحدّي قرآن به يك كلمه و يك جمله نيست كه كسي ادعا كند من ميتوانم مثل آيه «والضحي» و آيه «مدهامّتان» و يا جملههاي سادهاي از قرآن را بياورم. بلكه تحدّي در همه جا به مجموعهاي از آيات است كه هدف مهمي راتعقيب ميكند.
و اما اينكه خداوند به يك يا ده سوره مثال زده است از بابت مثال و نمونه است زيرا اعداد 1و 10و 20 و ... اعداد رندي هستند كه اعراب در محاورات عرفي خود به آنها «عقد» يا «گره» ميگويند و چون قرآن به زبان ساده و مطابق حال مردم سخن ميگويد، لذا از اعدادي استفاده كرده كه در عرف بيشتر استعمال ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.