-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46442 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا از آيه كريمه و نفخت فيه من روحي استفاده نمي شود كه خداوند روح است ؟ و اينكه انسان در دنيا گرفتار عصيان و آلودگي مي شود آيا موجب نمي شود كه روح خدا تيره گردد ؟
درست است كه از آيه « و نفخت فيه من روحي » استفاده مي شود كه خداوند از روح خود در او دميده است ولي مقصود اين نيست كه خداوند روح است و بخشي از روح خود را در ديگري قرار داده بلكه مقصود اين است كه روح را كه از موجودات و مخلوقات الهي است در كالبد بي جاني پديد مي آورد في المثل اگر شما بگوئيد من كتاب خودم را به ديگري دادم آيا معنايش اين است كه شما كتاب هستيد و بخشي از وجودتان را بدگيري داديد ؟ ! هرگز چنين نيست بلكه مقصود اين است از روحي كه آفريده من است در او دميدم . از سوي ديگر انسان كه موجودي مختار و انتخابگر آفريده شده مي تواند راه سعادت را طي كند و يا راه شقاوت را در پيش گيرد پس اگر منحرف شود هر چند با اراده و خواست تشريعي خداوند مخالف ورزيده و برخلاف هدفي كه خداوند براي او در نظر گرفته ( قرب الهي ) پيش مي رود و نيز هر چند خود را به انحطاط كشانده ولي چنين نيست كه نقصي و كمبودي در ذات اقدس الهي پديد آيد همچنانكه اگر راه صحيح را طي كند نفعي و سودي عائد ذات احديت نمي شود چرا كه او غني بالذات است و ذات مقدس او هيچ گاه ازناحيه آفريده ي خويش اثر نمي پذيرد .
بنابراين اگر انسان گناه كند و راه خطا را در پيش گيرد به تعبير قرآن بخود ظلم و ستم كرده است ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.