-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:180

معني اذالشمس كورت و اذالنجوم انكدرت چيست ؟
معني اذالشمس كورت و إذ النجوم انكدرت چيست ؟
تكوير يعني پاره ها واجزاء چيزي را بهم گردآوردن مانند گردكردن پاره اي از لباس برزير پاره اي ديگر يا پيچاندن عمامه و چين چين ساختن آن هنگاميكه خورشيد بهم پيچيده ( ومانند چين ها و لايه هاي پارچه و عمامه چين دارو لايه دار ) و در هم نورديده شود ( و سرانجام نور و حرارت آن بظلمت و تاريكي گرايد ) و آنگاه كه ستارگان ( شايد مقصود ستارگان منظومه شمسي ما باشد ) تيره و ظلماني شوند .
طبق نظريات علمي كنوني در اثر حرارت شديدي كه در كره خورشيد وجود دارد ( از 6000 درجه در سطح گرفته تا 20 ميليون درجه در مركز آن ) ئيدروژن آن تدريجاً به هليوم بدل شده در سطح آن قشرها و لايه هائي بوجود مي آيد در اينجا راجع به پايان كار خورشيد دو نظريه هست يكي آنكه بواسطه مصرف تدريجي ئيدروژن همواره حرارت و تشعشع خورشيد افزايش مي يابد تا اينكه لايه ها و طبقات آن سرانجام در هم فرو ريخته حرارت و تشعشع آن گرماياي سطح زمين را از درجه بجو آمدن آب هم بالاتر مي برد .
ديگر آنكه پس از كم شدن ئيدروژن مصرفي و افزوده شدن لايه ها و طبقات متعدد در سطح خورشيد نور و حرارت آن بحدي كاهش مي يابد كه سرما و يخبندان سطح كرات منظومه شمسي و از جمله زمين را فرا خواهد گرفت . بهر حال از ظاهر تعبير اذا الشمس كورت بر مي آيد كه خورشيد داراي طبقات و لايه هائي از موارد گسترده و تشعشاتي است كه پيرامون آنرا فرا گرفته و سرانجام همين طبقات مانند پارچه بهم نورديده و درهم فشرده مي شوند .
اما از ميان رفتن ماده براساس رابطه با اين معني نيست كه ماده معدوم گردد بلكه ماده با اين معني كه ما از آن مي فهميم ( داراي ابعاد سه گانه ) تغيير صورت داده بانرژي تبديل مي شود اما خود انرژي نيز ماده بمعني فلسفي هست منتها ماده بمعني فيزيكي نيست يعني ابعاد مي توان در آن تصور كرد اگر ابعاد حقيقي و قابل لمس بمعناي فيزيكي نداشته باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.