-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46468 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

آيا آيه آخر سوره الكافرون « لكم دينكم ولي الدين » با آيات جهاد و قتال با كفّار منافات ندارد ؟
آيات مربوط به برخورد با كفار در عرض همديگر نيستند تا با هم در تعارض و تنافي باشند بلكه هر كدام از اين آيه ها به مرحله اي از مراحل برخورد با كافرين اشاره دارد :
در يك مرحله تبيين و توضيح و اتمام حجت است و مرحله انذار كه رسول در اين مرحله وظيفه درگيري ندارد : « قل اللَّهُ ثم ذَرْهم في خوضهم يلعبون » . در يك مرحله كه كفار قصد مداهنه و سازش و تساهل در دين را دارند در اين اينجا رسول بايد با تمام وضوح موضع خود را روشن نمايد و دين را از اشتراك با مباني غيرديني و التقاط پيراسته گرداند{P - سوره انعام ، آيه 91 . P}
و چنان تأكيد و تكرار و حصر نمايد كه كوچكترين طمع و راه نفوذ كفار را ببندد و تماماً در برابر اعتقادات كفرآميز آنها بايستند و صف آرائي كند كه سوره كافرين عهده دار اين مرحله از مراحل برخورد باكفار است و در مراحل ديگر رسول با توجه به شرايط و زمينه ها برخورد ديگري دارد اعراض ( اعراض غهم . . . ) ( فتولَّ ) و در آخرين مرحله از{P - سوره انعام ، ايه 106 ؛ سوره حجر ، آيه 94 ؛ سوره سجده ، آيه 30 . P}
{P - سوره القمر ، آيه 6 ؛ سوره الذاريات ، آيه 54 . P}
برخورد قتال و درگيري و خطاب : « جاهد الكفّار و المنافقين و اغلظ عليهم . . . » را داريم بنابراين هيچ آيه اي به آيه ديگري نسخ نشده است و هيچ آيه اي با آيه ديگر تنافي و تعارضي ندارد .
{P - سوره توبه ، آيه 73 ؛ سوره تحريم ، آيه 9 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.