-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46646 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كدام تفسير از تفسيرهاي موجود قرآن بهتر است و توصيه ميشود كه آن را بخوانيم؟ نظر شما دربارة تفسير مرحوم طالقاني و مرحوم محمد تقي شريعتي چيست؟

مطالبي كه در كتاب هاي تفسيري توسط مفسران ارائه مي گردد حاصل ارتباط روحي و ذهني مفسّر با قرآن كريم است و بديهي است كه در اين فرآيند هر مفسري با توجه به شرائط خاص خود و ميزان و دامنه اطلاعات و تسلطي كه بر آيات و معارف اسلامي دارد به بهره گيري از آيات الهي و تفسير آن مي پردازد كه در اين ميان اختلاف شرائط مذكور سبب پديد آمدن آثار مختلف تفسيري با خصوصيات مختص به خود ميشود كه هر كدام در حدّ خود پرده از بخشي از رازهاي نهان اين كتاب آسماني بر مي دارند، از آنچه كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه هر يك از تفاسير قابليت و فايده اي دارد كه مخصوص به خود است و آن اثر را از آثار ديگر متمايز ميكند و در اين ميان دو تفسير نام برده شده در سؤال شما نيز از اين قاعده كلي مستثنا نمي باشند و هر يك از اين دو اثر خصوصيات منحصر به فردي دارند كه در ساير آثار تفسيري يافت نمي شود امّا در عين حال در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه براي آشنائي عمدي با مطالب تفسيري پيرامون يك آيه كتاب تفسير نمونه ويژگي هايي دارد كه انتظارات خواننده را براي درك مطالب تفسيري را در حد قابل قبولي بر آورده ميكند و براي يافتن مطالب عميق تر تفسيري پيرامون يك آيه مي توان به تفسير الميزان مراجعه نمود كه البته فهم مطالب آن نياز به تأمل و تدبر بيشتري دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.