-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46682 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:33

آيه 27 سوره مباركه بقره و آيات 30 تا 34 داراي كدام نكته و اسرار علمي است؟

در آيه مباركه 27 برخي از صفات فاسقان، مانند نقض عهد الهي ذكر شده است. بين خداوند و انسانها پيماني است كه برخي به آن وفا دارند و برخي آن را نقض ميكنند. مراد از عهد الهي همان دين و احكام و قوانين مذهبي است و خداوند چنين پيماني را از راه عقل و وحي گرفته است، يعني احكام و قوانين دين و شريعت، همان چيزي است كه از طريق وحي آمده و عقل آن را تأييد ميكند.

نكته مهم در اين آيه شريفه آن است كه اين آيه از پيمان انسانها با خدا خبر ميدهد كه همه انسانها با خداي خود عهد بستهاند كه موحد و خداشناس باشند و از هواي نفس و شيطان پيروي نكنند چنانكه در قرآن فرمود: آيا با شما عهد نكردم اي فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد كه او براي شما دشمن آشكار است؟! اين يس (36) آيه 60.

عهد و پيمان ميتواند مطلق پيمانهاي الهي باشد، خواه آنچه در فطرت است و خواه پيامبر آن را بيان كرده است.

عهد الهي بدين صورت از انسان گرفته شده كه خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان، شعور مخصوص و نيروهاي ويژهاي قرار داده كه از طريق هدايت آن ميتواند راه راست را پيدا كند و از شيطان و هواي نفس پيروي ننمايد، نيز به دعوت رهبران الهي پاسخ مثبت داده و خود را با آنها هماهنگ سازد.

عبدالله جوادي آملي، تسنيم، ج 2، ص 544؛ تفسير نمونه، ج 1، ص 153.

آيه 30 سرآغاز آيات ده گانهاي است كه جايگاه انسان را در نظام احسن آفرينش تعيين ميكند. هم دلالت دارد كه انسان از استعداد خاصي در زمينه معرفت حقايق برخوردار است، و هم موقعيت فرشتگان در ارتباط با انسان و عدم استعداد و قابليت آنان براي خلافت الهي روشن ميسازد. در اين آيات رسماً مسئله رهبري و خلافت انسان را تشريح ميكند، و موقعيت معنوي او را كه شايسته اين همه مواهب است، روشن ميسازد. اگر مقصود شما از علم، علوم تجربي و مربوط به پيدايش انسان و... است، اين مسئله ميان مفسران، مورد اختلاف است و آيات صراحتاً بر مسئله مسلّم علمي، دلالت ندارد، اگر چه بعضي از مفسران از آيه 30، وجود انسانهاي اوليه قبل از آدمعليهالسلام را از سخن فرشتگان استنباط كردهاند.

براي اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتابهاي تفسير از جمله تفسير نمونه، ج اول ص 171 به بعد مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.