-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

شيوه تربيت قرآن براي انسان كامل چيست؟

شيوه و روش تربيت قرآن، تمرين دادن انسان براي رسيدن به خودآگاهي دروني و معرفت نفس و شناخت جايگاهش در نظام آفرينش است. تمرينات قرآن براي ساختن انسان كامل دو قسم است:

1- ارائه شناخت و معرفت از حقايق هستي و قوانين ثابت و سنتهاي الهي در زندگي بشر، نيز بيان تاريخ و سرگذشت پيشينيان و فرجام كار مؤمنان و غير مؤمنان، هم چنين پرهيز دادن از تقليد كوركورانه، و توصيه به بهره وري از عقل فردي و گروهي براي ساماندهي نظام اجتماعي و زندگي فردي، با ملاحظه سطوح متفاوت انديشهها و معلومات انسانها در همه ادوار و اجتماعات بشري در قالب بيانات صريح قانون و قصه و ضرب المَثَل، و آن چه مقتضاي حكمت و منطبق با فطرت و استعدادهاي دروني انسان است.

2- ارائه الگوي نمونه انسان كامل و معرفي اُسوه كمال يافته از ميان انسانها، و بيان راز و رمز كمال يافتگي آنان.

از ديدگاه قرآن، انسان كامل، انساني است كه به مقام معنوي كمال مطلق يعني حق نزديك شود و در شمار مقربين قرار گيرد. از اين رو پس از بيان راهها و فضايل و كمالاتي كه زمينه صعود انسان به مقام قرب الهي را فراهم ميكند، به بيان الگوهايي از جنس مردان و زنان ميپردازد و آنان را تحت عنوان ائمه يهدون الي الحق معرفي ميكند. سپس چهره هايي را از ميان انسان هايي كه در نقطه مقابل انسان كامل و مقربين گام گذاشتهاند و به نازلترين حد ممكن يا اسفل السافلين سقوط نمودهاند، معرفي ميكنند، تا انسانها مصاديق روشني براي سير سلوك و حركت به سوي خدا داشته باشند. جهت آشنايي با شيوه تربيت قرآن ميتوانيد از كتابهاي انسان كامل، تعليم و تربيت در اسلام، گفتارهاي معنوي استاد شهيد مطهري استفاده كنيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.