-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

آيا در مورد حوريان بهشتي نشانههاي ديگر به جز آن هايي كه در قرآن است گفته شده است؟ فلسفه سخن از شرابهاي بهشتي چيست؟

در مورد حوريان بهشتي بهترين و والاترين توصيف در قرآن آمده است كه فوق آن تصور ندارد: فيها ما تشتهيه الانفس و تلذالاعين؛(1) در بهشت آن چه دل ميخواهد و چشم از آن لذت ميبرد، موجود است.

اين بالاترين و جامعترين تعبيري است كه درباره مواهب و نعمتهاي بهشتي ممكن است گفته شود. به گفته مرحوم طبرسي در مجمع البيان اگر تمام جهانيان جمع شوند تا توصيف نعمتهاي بهشتي را كنند، هرگز قادر نخواهند بود چيزي بر آن چه در اين آيه آمده است بيفزايند.(2)

در موردنوشيدنيهاي بهشتي بايد گفت: از مجموع آيات و روايات استفاده ميشود آنها انواع و اقسامي دارد. بعضي در نهرها جاري است. نهرهايي از شير و عسل و آب و شراب. بعضي در ظرفهاي دربسته و مهر و موم شده و بعضي از چشمه هايي است كه از آسمان بهشت يا طبقات بالاي آن فرو ميريزد. به نظر ميرسد برترين شراب طهور بهشتي همين است كه شراب تسنيم نام دارد و ويژه مقربان درگاه الهي است.

در تفسير علي بن ابراهيم آمده است: بهترين نوشيدنيهاي بهشتيان نوشيدني خاصي است كه از بالا همچون آبشاري به سوي آنان ميآيد و آن چشمهاي است كه مقربن از آن مينوشند و مقربان، آل محمد(ع) هستند. آنان شراب تسنيم را به طور خالص مينوشند و ديگر از شراب ممزوح و مخلوط مينوشند.(3)

پي نوشتها:

1 - زخرف (43) آيه 71.

2 - پيام قرآن، ج 6، ص 273 به نقل از مجمع البيان، ج 9، ص 56.

3 - همان، ص 249 به بعد، با تلخيص.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.