-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46749 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در قرآن كريم چهار دوره براي مراحل تكامل انسان معرّفي شده است. اين چهار دورة تكامل يا مراحل آفرينش چگونه بوده است؟

قرآن مجيد مراحل آفرينش و تكامل انسان را چنين بيان مي فرمايد: ما انسان را از عصاره اي از گِل آفريديم _ سپس آن را نطفه اي در قرار گاه مطمئن (رَحِم) قرار داديم _ (سپس به مراحل شگفت آور و بهت آور سير نطفه در رحم مادر و چهر ه هاي گوناگون خلقت كه يكي بعد از ديگري در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر ظاهر مي شود، اشاره كرده و مي فرمايد: ) _ بعد ما نطفه را به صورت خون بسته اي در آورديم و بعد خون بسته را به مضغفه كه شبيه گوشت جويده است، تبديل كرديم و بعداً آن را به صورت استخوان در آورديم، و از آن پس بر استخوان ها گوشت پوشانديم.[5]

اين چهار مرحلة متفاوت به اضافة مرحلة نطفه بودن، مراحل پنج گانه اي را تشكيل مي دهد،كه هر كدام براي خود عالَم عجيبي دارد، مملو از شگفتي ها كه در علم جنين شناسي مورد بررسي قرار گرفته و دربارة آن كتاب ها نوشته اند، ولي روزي كه قرآن از مراحل مختلف خلقت جنيني انسان و شگفتي هاي آن سخن مي گفت، اثري از اين دانش نبود.

در پايان آيه به آخرين مرحله كه مهم ترين مرحلة آفرينش بشر است، با تعبير سر بسته و پر معني مي فرمايد: سپس او را آفرينش تازه اي بخشيديم. بزرگ و پر بركت است خدايي كه بهترين خلق كنندگان است.

آفرين بر اين قدرت نمايي بي نظير كه در ظلمتكدة رَحِم اين چنين تصوير بديعي با اين همه عجائب و شگفتي ها بر قطرة آبي نقش مي زند. آفرين بر علم و حكمتي كه اين همه استعداد و لياقت و شايستگي را در چنين موجود ناچيزي ايجاد مي كند. آفرين بر او و بر خلقت بي نظيرش.[6]

[1] آل عمران (2) آية 30.

[2] كهف (18) آية 49.

[3] زلزال(99) آية 7 - 8.

[4] مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 240 - 255؛ آيت الله سبحاني، منشور جاويد، ص 425 - 430 ، تجسم اعمال، با برداشت.

[5] مؤمنون (23) آيات 12 - 14.

[6] تفسير نمونه، ج 14، ص 206 - 210، با تلخيص و اقتباس.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.