-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46780 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

منظور از آية شريفه الرجان قوامون علي النساء را در خصوص حقوق زن و مرد توضيح دهيد.

در قرآن آمده است: الرّجال قوّامون علي النّاسء بما فضّل الله بعضهم علي بعض،[3] مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند به خاطر برتري هايي كه (از نظر نظام اجتماع) خداوند براي بعضي نسبت به بعض ديگر قرار داده است.

برخي از اين آيه، سرپرستي مرد را نسبت به خانواده استفاده نموده اند؛[4] يعني از خانواده مي توان به يك نظام اجتماعي كوچك ياد نمود كه نياز به رهبر و سرپرست دارد و مرد رهبر و سرپرست آن است. سرپرستي بدان معنا است كه مرد عهده دار مخارج زندگي بوده و فعاليت هاي سنگيني را بر عهده دارد و هنگام دفاع از نظام بايد به جنگ برود.

البته سرپرستي مرد بر زن بدان معنا نيست كه بر زن ستم نموده و حقوق مشروع را ناديده گيرد، زيرا در انديشة اسلامي، مرد بر زن برتري نداشته و با ارزش ترين انسان ها با تقواترين است.

البته زن و مرد از نظر روحي و جسمي با هم تفاوت داشته و عاطفه زن بيشتر از مرد است و همين تفاوت ها موجب شده است كه مسئوليت ها و فعاليت هاي مرد و زن تفاوت داشته باشد، مثلاً زن نمي تواند بر مسند قضاوت قرار گيرد؛ زيرا قضاوت نوعي قاطعيت و شجاعت را مي طلبد كه قاضي احكام اسلامي را اجرا كند و اين مسئوليت با جسم و عاطفة زن كه موجودي عاطفي است، همسويي ندارد.

آيت الله جوادي مي نويسد: توانايي مرد در در مسايل اجتماعي و شمّ اقتصادي و تلاش و كوشش براي تحصيل مال و تأمين نيازمندي ها منزل و ادارة زندگي بيشتر است، و چون مسئول تأمين هزينه، مرد است، سرپرستي داخل منزل هم با مرد است اما چنين نيست كه با اين سرپرستي، مرد بخواهد مزيتي به دست آورد و بگويد: چون سرپرستم، پس افضل هستم، بلكه اين كار اجرايي است. وظيفه است نه فضيلت....[5]

علامه طباطبايي در تفسير آية مذكور مي نويسد: ... اهل تدقيق از همين مقدار به دست مي آورند كه مهار همة كارهاي همگاني اجتماعي را . كه بايد عقل قوي تدبر آن كند و در آن از فرمانروايي عواطف جلوگيري گردد، چون حكومت و قضاوت و جنگ - لازم است به دست كساني داد كه عقل آنان ممتار و عواطفشان ضعيف باشد و آن ها مردان هستند نه زنان.

اين گونه بود كه قرآن فرمود: الرجال قوامون علي النساء و روايات نيز كه ترجمان آيانند آنرا همان طور بيان نمودند و رفتار و عمل پيغمبر(ص) نيز در تمام مدت زندگانيش بر همين برنامه بوده، چه هرگز زني را بر قومي والي و قاضي نكرد و هيچگاه آنان را براي مبارزه و پيكار با دشمنان نفرستاد.

اما ساير مشاغل اجتماعي را براي زنان، مانند آموزش و پرورش و كار و پرستاري و امثال آن ها كه دخالت عواطف منافاتي با آن ها ندارد، نه روايات نبوي مانع شده اند و نه در رفتار پيغمبر(ص) (سير) بر خلاف آن چيزي مشاهده گرديده.[6]

[3] نساء (4) آية 34؛ تفسير نمونه ، ج 3، ص 369؛ الميزان (مترجم) ، ج 4، ص 507.

[4] تفسير نمونه، ج 3، ص 369.

[5] زن در آيينة جلال و جمال، ص 392.

[6] الميزان (مترجم)، ج4، ص 511.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.