-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در سورة بقره آيه 102 از دو فرشته با نام هاروت و ماروت نام برده شده، خصوصيات آن ها چيست؟

در قرآن آمده است: آنچه كه شياطين در عصر سلمان بر مردم مي خواندند پيروي مي كردند. سليمان هرگز (دست به سحر نزد و) كافر نشد و لكن شياطين كفر ورزيدند و به مردم تعليم سحر دادند. نيز (يهود) از آنچه بر دو فرشتة بابل هاروت و ماروت نازل شد پيروي كردند (آنها طريق سحر كردن را براي آشنايي با طرز ابطال آن به مردم ياد مي دادند)....[14]

در خصوص دو فرشتة هاروت و ماروت بايد از چند جهت بحث نمود:

يكم: از احاديث استفاده مي شود كه در زمان سليمان (ع) پيامبر، گروهي در كشور او به عمل سحر و جادوگري پرداختند و سليمان دستور داد كه تمام نوشته هاي آن ها را جمع آوري و در محل مخصوصي نگه داري كنند. پس از وفات سليمان گروهي آن ها را بيرون آورده، با بهره گيري از آن ها به تكذيب حضرت سليمان پرداخته و پيامبر بودن او را منكر شده و به اذيت و آزار مردم پرداختند.

هنگامي كه پيامبر اسلام(ص) ظهور كرد اعلام نمود كه سليمان از پيامبران است. برخي از علماي يهود گفتند: از محمد تعجب نمي كنيد كه مي گويد سليمان پيامبر است در صورتي كه او ساحر بوده است! آيات فوق به آنها پاسخ داد.[15]

دوم: در خصوص هاروت و ماروت اختلاف است، ولي قول صحيح آن است از فرشتگان الهي بودند - چنانكه قرآن بدان تصريح نموده است - كه از سوي خداوند مأموريت يافتند در سرزمنين بابل به ابطال سحر بپردازند، زيرا در بابل سحر و جادوگري به اوج خود رسيه، برخي با بهره گيري از سحر به آزار مردم مي پرداختند، از اين رو خداوند اين دو فرشته را فرستاد كه عوامل سحر و طريق ابطال آن را به مردم بياموزند تا مردم از شرّ ساحران در امان باشند.[16]

از آيه 102 سورة بقره هم فرشته بودن آن ها استفاده مي شود و هم رسالت و وظيفة آنان كه ابطال سحر و ياد دادن آن براي ديگران بود.[17] برخي دربارة اين دو فرشته افسانه سرايي نموده و داستاني را نقل كرده اند. كه اين دو فرشته بودند و خداوند آن ها را براي اين به زمين فرستاد تا بدانند آنان اگر به جاي انسان ها بودند، از گناه مصون نمي ماندند و خداوند را معصيت مي كردند. آن ها بعد از آن كه به زمين فرود آمدند مرتكب چندين گناه بزرگ شدند. بي ترديد اين نگرش جزء خرافات بوده و قرآن اين دو فرشته را از هر گونه گناه مصون مي داند.[18] برخي هاروت و ماروت را دو مرد از ساكنان بابل دانسته[19] و فرشته بودن آنها را منكر شده و حتي به عنوان شيطان معرفي كرده اند، حال آن كه آية مذكور از آن ها به عنوان دو فرشته الهي ياد نموده است.[20]

سوم - آيا فرشته مي تواند معلم انسان شود؟[14] بقره( )آية 102؛ تفسير نمونه، ج 1

[15] سيرة ابن هشام، ج2، ص 194؛ مجمع البيان، ج1 - 2، ص 174.

[16] تفسير نمونه، ج1، ص 374.

[17] مجمع البيان، ج 1- 2، ص 173 - 176.

[18] همان؛ تفسير نمونه، ج1، ص 375.

[19] مجمع البيان، ج 1 - 2، ص 1754.

[20] بقره( ) آية102؛ مجمع البيان، ج 1 - 2، ص 175.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.