-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:33

ثواب و فضيلت قرائت قرآن را در احاديث و روايات بيان فرماييد.

پيامبر (ص ) فرموده :< اذا التبت عليكم كقطع الليل المظلم بالقرآن , هنگامي كه فتنه ها مانندتاريكي هاي شب به شما هجوم آورد, به قرآن پناه ببريد, زيرا قرآن شافع شما است و هر كس قرآن را پيروي كند, اورا به بهشت و هركس قرآن را رها كند, به جهنم مي رود و قرآن بهترين دليل به بهترين راه و صراط مستقيم است .>(1)

علي (ع ) فرمود:< خداوند متعال قرآن را سيراب كننده عطش علما و بهار قلب هاي فقيهان و دليل راه هاي صالحان قرار دارد.>(2)

باز فرموده :< افضل الذكر القرآن به تشرح الصدور و تستنير السرائر, بهترين ذكر قرآن است كه به واسطه آن سينه ها باز مي شود, و دل ها نواراني مي شود.>(3)

باز فرمود: < ان فيه شفاء من اكبر الداء و هو الكفر و النفاق و الغي و الضلال ,(4)در قران

ادامه پاسخ :شفاي بدترين دردها كه كفر و نفاق و گمراهي و ضلالت است مي باشد.>

علي (ع ) فرموده : < في القرآن بناء ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم ,(5) اخبار ما قبل شما و ما بعد شما در

قران هست , قرآن قصاوفت كننده ما بين شمااست .>

باز فرموده :< فيه دواء دائكم و نظم ما بينكم ,(6)در قرآن دواي دردهاي شما هست و نظم ما بين شما>.

پيامبر (ص ) فرمود:< من اراد علم الاولين و آخرين فليقرء القرآن ,(7)هر كس مي خواهد علم اولين و آخرين را

بداند, قرآن بخواند.>

امام صادق (ع ) فرمود: < سزاوار است براي مومن كه تا نمرده است قرآن را بياموزد.>(8)

پيامبر (ص ) به معاد فرمود:< اگر زندگاني خوشبخت را مي خواهي و مردن شهيدان را مي طلبي و نجات از روزحشر مي خواهي و امنيت در روز خوف و ترس را طلب مي كني و سيرابي روز تشنگي و هدايت روز گمراهي رامي خواهي , قرآن بياموز, زيرا قرآن ياد خدا و امان از شيطان و باعث برتري ترازوي اعما است .>(9)

باز فرمود:< خياركم من تعلم القرآن و علمه , بهترين شما كساني هستند كه قرآن را بياموزند و به ديگران يادبدهند.(10)

باز فرموده : < خيركم من قرأ القرآن و اقرأة,() بهترين شما كسي است كه قرآن بخواند و به ديگران ياد دهد.>(11)

باز فرمود: < در روز قيامت به قاري قرآن گفته مي شود: بخوان و به درجات بالاي بهشت بالا برو و همان طور كه در دنيا به زيبايي مي خواني , بخوان تا به منزلت هاي بالاتر دست يابي .>(12)

باز فرمود: < عليكم يتعلم القرآن و كثرة تلاوته ,() برشما باد به يادگيري قرآن و بسيار تلاوت كردن آن .>(13)

باز فرمود:< هر كس به ديگري قرآن بياموزد, او مولا و سرور شاگردش است . وي نبايد استاد را خوار كند.و نبايدخود را بر استاد برتري دهد.>(14)

باز فرمود:< بدانيد هر كس قرآن را بياموزد و به آن عمل كند, من او را به بهشت راهنمايي خواهم كرد.>(15)

علي (ع ) فرمود: < حق فرزند بر پدرش اين است كه پدر نام خوب بر او نهد و او را نيكو ادب كند و به او قرآن بياموزد.>(16)

(پـاورقي 1 ـ ميزان الحكمه , ج 8 ص 64

(پـاورقي 2 ـ همان , ص 66

(پـاورقي 3 ـ همان , ص 67

(پـاورقي 4 ـ همان ,ص 71

(پـاورقي 5 ـ همان , ص 73

(پـاورقي 6 ـ همان .

(پـاورقي 7 ـ همان .

(پـاورقي 8 ـ همان .

(پـاورقي 9 ـ همان ,ص 74

(پـاورقي 10 ـ همان , ص 74

(پـاورقي 11 ـ همان , ص 74

(پـاورقي 12 ـ هما ن .

(پـاورقي 13 ـ همان , ص 75

(پـاورقي 14 ـ همان .

(پـاورقي 15 ـ همان .

(پـاورقي 16 ـ همان ,ص 76.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.