-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46903 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

خداوند متعال غير از انسان , موجودات زياد ديگري خلق كرده است و قرآن دارد كه آسمان ها رابه بازيچه خلق نكرده است . آيا موجودات ديگر و حتّي عوالم مادي يا غير مادي سرانجام چون آدمي به دارالقرار وعالم ديگر مبعوث خواهند شد يا اين خصيصه مربوط به جنّ و انس است ؟

دربارهء مبعوث شدن كه آيا اختصاص به جن و انس و حيوانات دارد يا اعم از اين ها و ديگر موجودات خواهد بود, نمي توان از روي حدس يا عقل اظهار نظر كرد, بلكه عالم آخرت و كفيفيت آن و انواع مبعوث شوندگان رابايد از كتاب هاي آسماني استفاده كرد و بدون استفاده از آن ها يا از كلمات معصومان , نمي توان چيزي را فهميد. ازآيات و روايات مستفاد است كه بعثت در روز قيامت مربوط به انسان ها و جنّيان و وحوش خواهد بود, امّا درباره ءحشر و نشر نباتات يا سنگ ها يا جمادات دليل متقني نداريم . اين آيه كه ما موجودات را به عبث خلق نكرده ايم (ماخلقنا السموات والارض و ما بينهما لاعبين )(1) دليل بر بعثت و حشر آن ها نمي شود, زيرا تمام توجه اين آيه به اين است كه خلقت آسمان ها و زمين داراي هدفي بوده است . در مورد مبعوث شدن انسان ها و آيات فراواني وجود داردو درمورد مبعوث شدن شيطان و جنيان وحوش و حيوانات نيز آياتي در قرآن داريم : .

اين آيات از سورهء الرحمن و آيات بعد دلالت بر زنده شدن جنّيان دارد. و آيهء :

و من دابة في الارض و لا طائر يطير بجناحيه الاّ أمم امثالكم مافرّطنا في الكتاب من شيء ثم الي ربّهم يحشرون >.(2)نيز دلالت بر حشر حيوانات دارد.

(پـاورقي 1.دخان (44 آيهء 38

(پـاورقي 2.انعام (6 آيهء 38

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.