-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46947 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تشابه و اِحكام در قرآن در چه معاني و مفاهيمي به كار رفته است ؟ در استشهاد بر معاني , آيات مربوطه را مرقوم داريد.

دربارهء آيات قرآني سه قول است :

1 عده اي قائلند كه آيات قرآني همه اش محكم است و هيچ آيه متشابهي در قرآن نيست . دليلشان آيهء دو ازسورهء هود است : .

2 برخي معتقدند كه همهء آيات قرآن متشابهند. اينان استشهاد مي كنند به آيهء 23سورهء زمر كه مي فرمايد: .

3 گروه سوم مي گويند كه آيات قرآن دو گونه اند: يك دسته آيات محكمات و دستهء ديگر, متشابهات مي باشند.اين دسته استشهاد مي كنند به آيهء هفت از آل عمران :

اين كتاب جآسماني ج را بر تو نازل كرد. قسمتي از آن , آيات جصريح و روشن ج است كه اساس اين كتاب مي باشد, ج وهرگونه پيچيدگي در آيات ديگر, با مراجعه به اين دسته آيات , برطرف مي گرددج و قسمتي از آن , است آياجآياتي كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر, در نگاه اوّل , احتمالات مختلفي در آن مي رود, ولي با توجه به آيات محكم , تفسيرآن ها آشكار مي گرددج اما آن ها كه در قلوبشان انحراف است , به دنبال متشابهات اند, تا فتنه انگيزي كنندجو مردم را گمراه سازندج , و تفسير جنادرستي ج براي آن مي طلبند. در حالي كه تفسير آن ها را, جز خدا و راسخان در علم , نمي دانند. آن ها جكه به دنبال فهم و درك اسرار همهء آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهي هستندج مي گويند: ما به همهء آن ايمان آورديم . همه از طرف پروردگار ما است و جز صاحبان عقل , متذكر نمي شوند جو اين حقيقت را درك نمي كنندج >.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.