-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46952 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ـ در شورهء جمعه آيهء اوّل گفته : هر آن چه در روي زمين هست , خداوند را ستايش مي كند. منظور ازستايش چيست ؟ در حالي كه مي بينيم حتي بعضي از انسان ها خداوند را ستايش نمي كنند؟

آيات مختلف قرآن سخن از چهار نوع عبادت همهء موجودات اين جهان بزرگ مي گويد:

1ـ تسبيح ,

2ـ تحميد,

3ـ سجده ,

4ـ صلاة (نماز و دعا).

در آيهء 15سورهء رعد فرمود: .

در آيهء 44سورهء اسراء نيز آمده است : .

در آيه 41سورهء نور فرمود: .

در توجيه و تفسير اين كه چگونه موجودات عالم هستي , همه تسبيح گوي خداي متعال هستند, دو تفسير قابل ملاحظه است :

1ـ تمامي ذرّات اين عالم اعم از آن چه كه عاقل است يا بي جان و غير عاقل , همه داراي نوعي درك و شعورند ودر عالم خود تسبيح و حمد خدا را مي گويند, هر چند ما قادر به درك آن نيستيم .

]جمله ذرات زمين و آسمان لشكر حق اند گاه امتحان

2ـ منظور از تسبيح و حمد همان چيزي است كه ما آن را (زبان حال ) مي ناميم , يعني مجموعه نظام جهان هستي و اسرار شگفت انگيزي كه در هر يك از موجودات اين عالم نهفته است , با زبان بي زباني , با صراحت و به طور آشكاراز قدرت و عظمت خالق خود و علم و حكمت بي انتهاي او سخن مي گويند, چرا كه هر موجود بديع و هر اثرشگفت انگيزي حتّي يك تابلو نفيس نقاشي يا يك قطعه شعر زيبا و نغز, حمد و تسبيح ابداع كنندهء خود را مي گويد;يعني از يك سو صفات برجستهء او را بيان مي كند (حمد) و از سوي ديگر عيب و نقص را از او نفي مي كند (تسبيح ) تاچه رسد به اين جهان با عظمت و آن هم عجائب و شگفتي هاي بي پايانش .(1)

قرآن مي گويد: عالم هستي يكپارچه زمزمه و غوغا است , هر موجودي به نوعي به حمد و ثناي حق مشغول است و غلغله اي خاموش در پهنهء عالم هستي طنين افكنده كه بي خبران توانايي شنيدن آن را ندارند, امّا انديشمنداني كه قلب و جانشان به نور ايمان زنده و روشن است , اين صدا را از هر سو به خوبي به گوش و جان مي شنوند. به گفته ءشاعر:

]نطق آب و نطق خاك و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل

جملهء ذرّات در عالم نهان با تو مي گويند روزان و شبان

ما سميعيم و بصير و با هشيم با شما نامحرمان ما خاموشيم

از جمادي سوي جان جان شويد غلغل اجزاي عالم بشنويد

نانش تسبيح جمادات آيدت وسوسهء تأويل ها بزدايدت

]در تفسير حقيقت اين حمد و تسبيح , درميان دانشمندان و فلاسفه و مفسران اختلاف است . بعضي آن را حمد دانسته اند و بعضي حمد . به تعبير ديگر: سجده و تسبيح و تحميد تكويني و تشريعي داريم .موجوداتي كه مانند انسان داراي عقل و اراده هستند سجده و تسبيح و تحميد تشريعي دارند و موجوداتي كه اين چنين نيستند, سجدهء و تسبيح آنها تكويني و به زبان حال آن ها است .

بنابراين تمامي ذرات عالم و از جملهء آن ها ذرات بدن انسان , حتي ذرات و سلول هاي زبان انسان به تسبيح خدامشغولند. اين كه ديده مي شود انسان ها عبادت خدا نمي كنند, به سجده و تسبيح و تحميد خدا مشغول نيستند, تخلف از سجده و تسبيح و تحميد تشريعي دارند, خداوند متعال به آنان چنين اراده اي داده كه بتوانند با اختيار خود عبادت كنند يا عبادت نكنند.(2)

يكي از ياران امام صادق 7مي گويد: از تفسير آيهء سؤال كردم , امام 7فرمود:.(3)

نيز امام باقر وقي صداي گنجشكاني را شنيد فرمود: .(4)

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 14 ص 495به بعد, با تلخيص .

(پـاورقي 2.تفسير نمونه , ج 12 ص 138

(پـاورقي 3.تفسير نمونه , ج 12 ص 138

(پـاورقي 4.همان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.