-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46955 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

لطفاً تفسير آية الكرسي را به طور واضح و روان براي بنده بيان نماييد.

آيهء 255سورهء مباركهء بقره در احاديث به شهرت دارد و پيامبر اكرم 6و ائمه ءمعصومين : اهميت خاصي براي آن قائل بوده اند.

از اميرالمؤمنين 7نقل شده است : .(1)

رسول خدا6فرمود: .

علي 7فرمود: .(2)

; يعني ذاتي كه يگانه و جامع جميع صفات كمال و پديد آورندهء جهان هستي است . فقط او معبود همهء انسان ها و ديگر موجودات است و به جز او معبودي نيست .

و او زنده و نگه دارندهء جهان هستي است .

; خدا را نه چرت مي گيرد و نه مي خوابد. اين جمله اشاره به اين حقيقت دارد كه فيض ولطف خداوند دائمي است .

; ملكيت مطلقهء آسمان ها و زمين و آن چه در آن ها است , از آنِ خدا است .

; هيچ كس بدون فرمان خدا نمي تواند در پيشگاه او شفاعت كند.

در حقيقت اين جمله مكلّل معني قيوميّت خداوند و ملكيت مطلقه او نسبت به تمام موجودات عالم هستي است .

اگر مشاهده مي كنيم , كساني در پيشگاه خداوند شفاعت مي كنند, دليل آن نيست كه آن ها مالك چيزي هستند واستقلال در تأثير دارند, بلكه مقام شفاعتر ا نيز خداوند به آن ها بخشيده است .

; خداوند از گذشته و آيندهء شفيعان آگاه است . اين جمله تأكيد بر قدرت كامله ءپروردگار و عدم قدرت ديگران در پيشگاه او دارد.

كسي به چيزي از علم پروردگار احاطه پيدا نمي كند مگر آن چه را كه او بخواهد.

; تخت قدرت و سلطنت او تمامي آسمان ها و زمين را فرا گرفته است و تمامي عالم هستي تحت سيطره و تسلّط خداوند قادر متعال قرار دارد.

از امام صادق 7نقل شد: .(3)

; نگه داري آسمان ها و زمين براي خدا دشوار نيست و او بلند مرتبه است .

; در قبول دين اكراهي و اجباري نيست , زيرا راه درست از راه منحضرف آشكار شده است . بنابراين كسي كه به طاغوت (بت و شيطان و هر موجود طغيانگر) كافر شود و به خدا ايمان آورد, به دستگيره ءمحكمي دست زده است كه گسستني نيست و خداوند شنوا و دانا است .

اصولاً اسلام و هر مذهب حقّ از دو جهت نمي تواند جنبهء تحميلي داشته باشد:

1 بعد از روشن شدن حق از باطل , نيازي به تحميل و توسل به زور نيست .

2 اصولاً دين كه از اعتقادات قلبي ريشه مي گيرد, ممكن نيست تحميلي باشد.

زور و شمشير و قدرت نظامي در اَعمال و حركات جسماني مي تواند اثر بگذارد, نه در افكار و اعتقادات .

اسلام در سه مورد متوسل به زور و قدرت نظامي مي شود:

1 در مورد محو آثار شركت و بت پرستي و خرافه پرستي و هر چه فتنه و ناهنجاري هاي اجتماعي باشد: .(4)

2 در برابر كساني كه نقشهء براندازي و نابودي مسلمانان يا نظام اسلامي را مي كشند, به عنوان دفاع از ارزش هاي اسلامي .

3 براي كسب آزادي در تبليغ , زيرا هر آييني حق دارد به طور آزاد و منطقي خود را معرفي كند و اگر كسي مزاحم باشد, با آن مي جنگد, مانند جنگ هاي مسلمانان با سران مجوس .

بعد مي فرمايد: ; خداوند وليّ و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند. آنان را از ظلمت ها به سوي نور بيرون مي برد, امّا كساني كه كافرند, اولياي آنان طاغوت است كه آنان را از نور به ظلمت دعوت مي كنند. آن ها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند بود>.(5)

توجه : تفسير واقعي اين آيات احتياج به توضيح بيشتر دارد كه شايد نوشتاري به اندازهء يك كتاب قطور شود. به كتاب هاي تفسيري و كتاب آيت الكرسي , مرحوم محمد تقي فلسفي مراجعه كنيد.

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 2 ص 191

(پـاورقي 2.همان .

(پـاورقي 3.تفسير نمونه , ج 2 ص 202

(پـاورقي 4.بقره (2 آيهء 189

(پـاورقي 5.تفسير نمونه , ج 2 ذيل آيهء 255به بعد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.