-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47113 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خلاصهترين، قابل فهمترين و بهترين تفاسير قرآن كريم كه در مقطع تحصيلي متوسطه قابل درك باشد، كدام است؟ لطفاً نام آن كتاب را با ذكر نويسنده آن برايم بنويسيد؟

از آن جا كه قرآن كريم، خود داراي حجمي عظيم و محتوايي زياد است، نبايد توقع داشت كه تفسيري ـ آن هم قابل فهم براي دانشآموز ـ پيدا شود كه در يك جلد، يا دو جلد، نوشته شده باشد; بله ترجمة قرآن ممكن است در اين حجم نوشته شود.

به اين ترتيب، ميتوان از دو تفسير زير كه خلاصهترين و قابل فهمترين تفسير ـ در حد يك دانشآموز پيشدانشگاهي است ياد نمود:

1. تفسير جوان، به اهتمام محمد بيستوني، زير نظر آية الله ناصر مكارم شيرازي (منتخب تفسير نمونه).

تعداد مجلدات: 27 مجلد در قطع جيبي; نشر: دارالكتب الاسلامية.

2. برگزيدة تفسير نمونه; تهيه و تنظيم: احمد علي بابايي، زير نظر استاد آية الله مكارم شيرازي، تعداد مجلدات: 5 جلد در قطع معمولي.

البته دو تفسير زير را نيز ميتوان از تفاسير ـ خلاصه و در حدّ فهم دانشآموزان نام برد:

1. تفسير نور، حجة الاسلام محسن قرائتي كه همة جلدهاي آن تكميل نشده است.

2. تفسير راهنما، اكبر هاشمي رفسنجاني; اين تفسير نيز هنوز تكميل نشده است.

قابل توجه است كه تفاسير خلاصهتري نيز وجود دارد كه يا به دليل سنگيني متن و يا به علت عربي بودن آنها براي دانشآموزان، قابل استفاده نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.