-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47204 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

نام كدام سوره است كه يك و نيم جزء قرآن را فرا گرفته است؟

سورة نسأ.

از اين كه ميبينم برادري به سنّ و سال شما به دنبال دانستن مسائل اسلامي است، خيلي خوشحالم و اميدوارم كه بتوانم پاسخ روشني به پرسشهاي شما بدهم. البته سؤال دوّم شما، سئوال قرآني نبود، براي همين اگر موافق باشيد فعلاً فقط به سؤال اول و سوّمتان پاسخ بگويم.

سؤال اوّل شما دربارة عالم برزخ بود. ببين برادرم! انسان در زندگي خود مانند مسافري است كه سفرش به سه بخش تقسيم ميشود. اوّلين مرحله سفر او زندگي در دنياست. او بايد در اين مرحله به دستورهاي خدا عمل كند و از عمر خودش براي انجام كارهاي خوب بهره ببرد. مرحلة دوّم سفر او عالَم برزخ است. جهان برزخ مرحلهاي است كه پيش از برپا شدن قيامت انسانها بايد در آنجا باشند. مرحلة سوّم سفر انسان جهان آخرت است كه هر كس نيكوكار باشد بهشتي ميشود و هر كس بدكار باشد به جهنّم ميرود.

ما در هر سه مرحله از سفرمان هم داراي روح هستيم و هم داراي بدن ولي در هر مرحله از سفر، مانند مسافري كه اسبش را عوض ميكند و مركب تازهاي براي خود انتخاب ميكند، ما هم بدن جديدي متناسب با آن دنيا به دست ميآوريم.

سؤال دوم شما دربارة روز ظهور امام مهديغ بود. هيچ كس نميتواند دقيقاً بگويد كه امام زمانغ كي ظهور خواهد كرد. هر كس هم چنين چيزي گفت باور نكن زيرا امام باقر7 فرموده است كه: كساني كه زمان ظهور را تعيين ميكنند، دروغ ميگويند. البتّه در روايات ما نشانههايي براي ظهور امام زمانغ بيان شده است، ولي هيچ كدام از آنها نميتوانند دقيقاً مشخص كنندكه امام مهديغ كي ظهور خواهد كرد. در روايتي از امام صادق آمده كه ظهور امام زمانغ در روز عاشورا خواهد بود. در روايتي از امام باقر هم آمده كه: ظهور امام زمانغ در روز جمعه خواهد بود. امسال هم روز عاشورا در جمعه افتاده با اين همه نميتوانيم بگوييم كه امام عصرغ امسال ظهور خواهد كرد. شايد در زمانهاي بعد هم روز عاشورا با جمعه يكي شود. اينها فقط يك نشانه است.

برادرعزيزم! امام زمانغ هر وقت كه ظهور كند ياران پرهيزكار و وفادار ميخواهد. بيا با آراسته شدن به اخلاق اسلامي و كسب علم و تقوا، خود را براي سربازي آن امام بزرگوار آماده كنيم. اگر همين امسال آقا ظهور كرد آيا ما براي همراهي با آن عزيز آمادگي داريم؟ با آرزوي اين كه همه ما بتوانيم سربازان خوبي براي امام زمانغ باشيم، شما را به خدا ميسپارم.سه پرسش جالب و خوب فرستاده بودي كه من سعي ميكنم خيلي مختصر و مفيد به آنها پاسخ بدهم. در سؤال اوّل خواسته بودي بداني كه چه كتابهايي برادر و خواهر قرآن هستند. نميدانم آيا تو در خانه برادر يا خواهري داري يا نه؟ در هر حال اگر ديده باشي برادرها و خواهرها خيلي به هم شباهت دارند. مخصوصاً دوقلوها كه خيلي خيلي به هم شبيه هستند.

كتاب نهج البلاغه و كتاب صحيفة سجاديّه هم خيلي شبيه قرآن هستند. يعني هم عبارتها و جملههاي آن دو كتاب مانند قرآن زيبايند و هم معاني و درسهايي كه در اين دو كتاب آمده، خيلي به معاني قرآن نزديكند. براي همين نهجالبلاغه را برادر قرآن و صحيفة سجاديه را خواهر قرآن ميگويند.

در سؤال دوّمت پرسيده بودي كه قرآن چند كلمه دارد؟ دانشمندان مسلمان براي شمردن كلمات قرآن زحمات زيادي كشيدهاند و حاصل كارشان را در كتابهاي خود نوشتهاند. درستترين نظر دربارة كلمات قرآن عدد 77437 است.

امّا دربارة سؤال سوّمت بايد بگويم كه تعداد سورههاي مكّي (سورههايي كه قبل از هجرت پيامبر به مدينه نازل شده) 86 سوره، و تعداد سورههاي مدني (سورههايي كه پس از هجرت پيامبر6 به مدينه نازل شده) 28 سوره است.

اميدوارم كه پاسخ خودت را دريافت كرده باشي. اگر جوابهايي كه برايت نوشتهام خيلي واضح نيست ميتواني دوباره سؤال كني. از قديم گفتهاند كه پرسيدن عيب نيست ندانستن عيب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.