-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47207 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا با وجود تبليغات بيش از اندازه درباره نماز و... هر روز از تعداد نمازگزاران كاسته ميشود؟ آيا در قرآن در اينباره دستور و راهكاري وجود دارد؟

پرسشگر گرامي! به چند نكته توجه فرماييد:

1. تبليغات دربارة نماز و ساختن مساجد و... نه تنها بيش از اندازه نيست; بلكه به اندازه هم نيست و اگر تبليغات در مورد مسائل ديگري در جامعه را با تبليغات درباره مراسم و فرايض ديني مقايسه كنيم روشن ميشود كه درباره نماز و... تبليغات ضعيف و در سطح پاييني قرار دارد; ولي با اين وجود ادعاي شما كه روز به روز از تعداد نمازگزاران كاسته ميشود نياز به آمار دقيق و تحقيقي دارد.

2. تهاجم فرهنگي به اعتقادات ديني مردم به خصوص جوانان از جمله ابزارها و روشهاي دين ستيزي و مبارزه با خداپرستي است كه همواره از سوي استعمارگران و ستمگران به كار گرفته شده و ميشود و در اين راستا از پيچيدهترين و پيشرفتهترين ابزارهاي تبليغاتي بهره ميگيرند و در انحراف انسانها تلاش ميكنند.

3. دامن زدن به اختلافهاي اجتماعي و حكومتي و وارد و مشغول شدن به بازيهاي سياسي و غفلت از مشكلات اصلي مردم و كوتاهي برخي از نهادهاي فرهنگي نسبت به انجام وظايف اصلي خويش و... همگي دست به دست هم ميدهند و باعث تضعيف مباني اعتقادي مردم و كمرنگ شدن انگيزه آنها و سهلانگاري و سستي آنان در انجام دستورهاي خداوند متعال ميشود.

قرآن كريم و دين مقدس اسلام، برنامههاي جامع و عملي جهت مقابله و پيشگيري از تهاجم فرهنگي دشمنان و جلوگيري از متفرق شدن جامعه اسلامي و... پيشبيني كرده كه برخي از آنها عبارتند از:

1. توصيه به پرستش خداوند متعال به جاي اطاعت از شيطان; (يس، 60ـ61) 2. حفظ روحيه دشمنستيزي;(فتح،29) 3. تقويت و تعميق باورهاي ديني;(انعام،71 و اسرأ،36، 4. اقامه و احياي فرهنگ نماز در جامعه; (عنكبوت،45) 5. احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه; (آلعمران،104) 6. عبرتآموزي از امتهاي گذشته;(يوسف،111 و حشر،2) 7. دعوت به اتحاد و وحدت;(آلعمران،103) و...

و البته آنچه مهم است و باعث ساخته شدن سد محكم در مقابل دشمنان ميشود و از نفوذ آنها ميتواند جلوگيري كند، عمل به دستورهاي قرآن كريم است.(ر.ك: تهاجم فرهنگي، آيت اللّه مصباح يزدي، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.