-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از ديدگاه قرآن، مهمترين بر هم زنندة تعادل روحي چيست؟

از ديدگاه قرآن، برخي از مهمترين عوامل خارج شدن از تعادل روحي عبارتاند از:

1. شرك و نسيان الهي با توجه به پرستش الهههاي متعدد: مشركان، در ميان انواع تضادها و تناقضها غوطهورند، هر روز دل به معبودي ميبندند و هر زمان به اربابي رو ميآورند، نه آرامشي، نه اطميناني و نه خط روشني دارند، اما موحدان، دل در گرو عشق خدا داشته، او را از تمام عالم برگزيدهاند و در همه حال، به لطف او پناه ميبرند، خط و برنامة آنها واضح و سرنوشت و سرانجامشان روشن است; قرآن كريم، در قالب مثالي گويا و زيبا، سرنوشت موحد و مشرك را چنين ترسيم كرده ميفرمايد: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً...;(زمر،29) خداوند، مثالي زده است: مردي را كه مملوك شركايي است كه دربارة او پيوسته به مشاجره مشغولند و مردي را كه تنها تسليم يك نفر است، آيا اين دو يكسانند؟... شخص مشرك، خود را در ميان دستورهاي ضد و نقيض خدايان و معبودهاي مختلف، متحير و سرگردان ميبيند و نميداند با نواي كدام يك خود را هماهنگ سازد؟!، امّا شخص موحّد، تحت سرپرستي كسي قرار دارد كه در همه چيز و همه حال و همه جا از او حمايت ميكند، خط و برنامه او مشخص است، لذا با روحي آرام گام برميدارد و با اطمينان خاطر پيش ميرود.

2. غفلت از ياد حق: ياد خدا، ماية آرامش جان، تقوا و شهامت است و فراموش كردن او، ماية اضطراب و ترس و نگراني است. آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همة نگرانيها در امان است; قرآن كريم در اينباره ميفرمايد: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُو مَعِيشَةً ضَنكًا;(طه،124)و هر كس از ياد من روي گردان شد، زندگي تنگ ]و سختي[ خواهد داشت.، هنگامي كه انسان به دنبال فراموشي ياد خدا، مسئوليتهايش را به فراموشي بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع ميگردد و زندگي سختي نصيب او شده و دائم در اضطراب و نگراني شديد به سر خواهد برد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 444; ج 13، ص 327، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.