-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47298 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15286

نامهاي ديگر قرآن چيست؟

عناوين قرآن دو قسم است: 1. اسامي; 2. اوصاف.

اسامي: به طور مسلم، چهار عنوان به صورت اسم در قرآن به كار رفته كه به ترتيب اهميت و كثرت عبارتند از: 1. قرآن; 2. كتاب; 3. ذكر; 4. فرقان. سه عنوان اخير، بين قرآن و كتب آسماني قبل مشترك است; ولي عنوان اول (قرآن) اسم خاص براي اين كتاب است. بعضي، عنوان تنزيل را بر اسامي فوق افزودهاند.

اوصاف: اوصافي كه بعد از سه عنوان قرآن، كتاب و ذكر آمده عبارتند از: 1. مجيد; 2. كريم; 3. حكيم; 4. عظيم; 5.عزيز; 6. مبارك; 7. مبين; 8. متشابه; 9. مثاني; 10. عربي; 11. غير ذي عوج; 12. ذيالذكر; 13. بشير; 14. نذير; 15.قيم.

اوصاف ديگري را نيز نام بردهاند كه مهمترين آنها همين 15 قسم است.

نام ديگر قرآن كه مشهور است و در قرآن نيست، عنوان مصحف است.(درسنامه علوم قرآني 34-37.)

امّا در مورد اين كه، اين نامها، از سوي چه كسي گذاشته شده، پاسخ اين است كه: آن عناويني كه به صورت اسم به كار رفته، اينها را خودِ خداوند، بر اين اسامي ناميده; مانند: 1. قرآن: بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ، إِنَّهُو لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ، 2. فرقان: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَيَ عَبْدِه...، 3. كتاب: كِتَـَبٌ مُّبِين، كِتَـَبٍ مَّكْنُون، 4. ذكر: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَـَفِظُونَ، در مورد اوصاف نيز، برخ توقيفي بوده، يعني خودِ شارع مقدس آنها را به اين اوصاف ياد نموده است كه برخي از آن در قرآن آمده و برخي نيز به تناسب، بر آنها گذارده شده است.(ر.ك: تاريخ قرآن، محمود راميار، ص 13، نشر سپهر.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.