-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47361 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:42

آيا آيه 60 انعام به خواب ديدن اشاره دارد؟ آيا آيهاي در قرآن مشابه آن هست؟

ابتدا بايد دانست دانشمندان عوالم را سه گونه دانستهاند، مرحوم علامه طباطبايي; در اين باره مينويسد: عوالم سه گونهاند; يكي عالم طبيعت كه عبارت است از عالم دنيا كه ما در آن زندگي ميكنيم و موجودات در آن صورتهايي مادي هستند كه بر طبق نظام حركت و سكون و تغيير و تبدّل جريان مييابد.

عالم دوم، عالم مثال است كه مافوق اين عالم قرار دارد; بدين معنا كه وجودش مافوق وجود اين عالم است (منظور فوق مكاني نيست) و در آن عالم نيز صورتهاي مادي هست ولي بدون ماده (توضيح بيشتر در اين باره خواهد آمد)

عالم سوم، عالم عقل است، كه مافوق عالم مثال است; يعني وجودش مافوق آن است (توجّه كنيد: وجودش نه جايش)، در آن عالم نيز حقايق اين عالم و كلياتش وجود دارد; امّا بدون ماده و صورت مثالي ( كه در عالم دنيا و عالم مثال است)

اينك ميگوييم، نفس آدميبه خاطر تجردش (غير مادي بودنش) هم با عالم مثال سنخيت دارد هم با عالم عقل و وقتي انسان به خواب ميرود و حواسش از كار ميافتد وضعيف ميشود، از عالم ماده جدا ميگردد و رو به سوي عالم مثال و عقل كه با آنها هم سنخ است ميگذارد، و از اين راه پارهاي از حقايق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده مينمايد.

سير در دو عالم مثال و عقل بسته به استعداد و آمادگي نفس دارد و همه نفسهاي انسانها در يك حد نيستند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير الميزان، تفسير آيات 93 ـ 102، گفتاري دربارة رؤيا (بخش سوم: خوابهاي حقيقي).)

مشابه آية 60 سورة انعام، آيه 42 سورة زمر است كه ترجمة آن چنين است: خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض ميكند و ارواحي را كه نمردهاند نيز به هنگام خواب ميگيرد; سپس ارواح كساني كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه ميدارد و ارواح ديگري را ]كه بايد زنده بمانند[ باز ميگرداند تا سرآمدي معين; در اين امر نشانههاي روشني است براي كساني كه انديشه ميكنند!(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 476 ـ 478، دارالكتب الاسلامية.)

براساس اين گفته كه روح به هنگام خواب در قالبي مثالي به سير خود ميپردازد، ميتوان آن را شبيه به فعاليتهاي آن در عالم برزخ دانست; چرا كه روح در عالم برزخ (پس از مرگ) در قالب مثالي قرار ميگيرد، روح انسان پس از جدايي از بدن مادي در جسم لطيفي قرار ميگيرد كه از بسياري از عوارض جسم مادي بر كنار است، ولي از آن نظر كه شبيه اين جسم مادي عنصري است، به آن بدن مثالي يا قالب مثالي ميگويند كه نه كاملاً مجرد است و نه مادي محض، بلكه داراي يك نوع، تجرد برزخي است.(ر.ك، سيري در جهان پس از مرگ، حبيبالله طاهري، ص 270، انتشارات اسلامي.) با اين تفاوت كه ارتباط روح با بدن در عالم برزخ به طور كامل قطع، ولي به هنگام خواب ارتباط ضعيفي با بدن دارد.(ر.ك: سورة، زمر، آيه 42.) در نتيجه خواب برادر مرگ و شكل ضعيفي از آن است. از امام محمدبن عليسؤال شد: مرگ چيست؟ فرمود: مرگ همان خوابي است كه هر شب به سراغ شما ميآيد، جز اين كه مدّتش طولاني است و انسان از آن بيدار نميشود تا روز قيامت(ر.ك، تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 22، ص 261 ـ 263; ج 5، ص 272 و 273.)

آيه 60 انعام و 43 زمر به اصل خواب اشاره دارد، نه خواب ديدن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.