-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47413 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد حمايت از حيوانات، چه آياتي در قرآن، بيان شده است؟

قرآن مجيد، دربارة حيوانات و منافع آنان، براي انسانها، آيات زيادي دارد قرآن ميفرمايد: وَ الاْ ?َنْعَـَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَـَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُون # وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُون;(نحلـ6)، چهارپايان را آفريد در حالي كه براي شما در آنها وسيلة پوشش و منافع ديگر است و از گوشت آنها ميخوريد و برايتان زينت و شكوه است.

و از منظر روايات، چهارپايان، بركت ناميده شدهاند.(بحارالانوار، ج 14، ص 686.)

منافع حيوانات براي انسان خيلي بيشتر از اينهاست كه در(تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي، ج 11، ص 165، دارالكتب الاسلاميه.) آيات ديگر به برخي از آنها اشاره شده است.

ضمن آنكه قرآن براي برخي از حيوانات، حشر را نيز قايل است.(تكوير / 5.)

از طرف ديگر، انسانها، در مقابل همة اعمال خويش، مسئولند و از ديدگاه قرآن، كوچكترين عمل انسان، مورد سئوال قرار ميگيرد، لذا يكي از اين حوزهها، نحوه برخورد او با حيوانات است كه داراي حقاند، و انسان مسلمان، نميتواند اهل ظلم باشد.

تعدي به حقوق حيوانات، از مصاديق ظلم است كه اسلام پيروان خود را از آن نهي ميكند و اسوة مؤمنان حضرت عليميفرمايد: اگر آسمانهاي هفت گانه و آن چه تحت آن است (تمام هستي) را به من دهند تا تعدي به يك مورچه كنم و به ظلم دانهاي را از او بستانم اين كار را نميكنم.(نهج البلاغه، خ 224.)

قرآن مجيد، مسلمانان را از ظلم، و تعدي و اسراف نهي ميكند و ميفرمايد: خدا ظالمان را دوست ندارد.(آلعمران / 140.)

و اميرمؤمنان ظلم در حق مورچهاي را به قيمت آسمانها و زمين هم حاضر نيست انجام دهد.

پيامبر اكرمفرمود: حيوان حقوقي بر صاحب خود دارد از جمله: علوفه و آب، برايش آماده كند، جز در مواقع نياز، آن را نزند و بيشتر از تحملش، بار و فشار بر او تحميل نكند و در حركت نيز بيشتر از توانش نخواهد.(ميزان الحكمة، ج 2، ص 557.)

همچنين فرمود: صورت حيوان را داغ نكنيد و بر صورتش تازيانه نزنيد. كسي حق ندارد حيواني را بدون جهت و بدون منفعت بكشد، يا پاره پاره كند، و پيامبر6 فرمود: زني را خدا به خاطر اين كه گربهاي را حبس كرده بود تا مرد، گرفتار عذاب نمود. اين نمونهاي از حمايت از حيوانات است كه در روايات ما به چشم ميخورد و ائمه خود معلّم و الگوي حمايت از حيوانات بودهاند چنان كه نقل شده، امام سجاد7 چهل حج با شتري انجام داد و حتي يك تازيانه بر او نزد.(همان.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.