-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47428 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين درست است كه پيامبر فرمودهاند: سوره هود، پشت مرا شكست؟ در صورت صحت علت آن را بيان كنيد؟

الف ـ آنچه كه در روايات مشاهده شد، اين است كه پيامبراكرمفرمودهاند: شيبتني سورة هود; سورة هود مرا پير كرد.(مجمعالبيان، علامه طبرسي، ج 3، جزء 11، ص 110، دار مكتبة الحياة.)

ب ـ روايات ديگري نيز آمده است كه پيامبراكرم افزون بر اين سوره، سوره واقعه، حاقه و... را نام بردهاند.(همان.)

ج ـ اگر مجموع سورهها ملاحظه شود، مسأله مشترك بين آنها قيامت است. بديهي است كه به ياد بودن قيامت و حوادث آن، براي انسان، به ويژه انسانهاي كامل، روز خوشي را باقي نميگذارد.(ر.ك: ترجمه الميزان، علامه طباطبايي، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، ج 11، ص 104، بنياد فكري و علمي علامه طباطبايي.)

د ـ اگر تنها سوره هود، لحاظ شود. درباره علت بيان ياد شده (پيري)، از ابنعباس، در ذيل آيه 118 آمده است; هيچ آيهاي بر پيامبراكرمشديدتر و دشوارتر از آيه فاستقم كما امرت و من تاب معك; استقامت كن آنچنان كه دستور يافتهاي و همچنين كساني كه با تو هستند، نبود.(مجمعالبيان، پيشين، ص 227.)

حضرت امام خميني، درباره اين مطلب ميفرمايند: امر به استقامت در دو سوره هود و شوري آمده است در سورة شوري، امر شده كه پيامبراكرم استقامت كنند ولي در سورة هود، امر شده كه پيامبر و امت استقامت كنند استقامت امت را هم در سورة هود خواسته است اين سوره است كه ـ اين آيه است كه ـ پيامبراكرم ميفرمايد مرا پير كرد. اين آيه براي اين كه امر مشكل و مهمي (قيام براي خدا و استقامت دنبال آن قيام را همراه مردم) بيان ميكند، پيامبر را پير كرد.(صحيفه نور، ج 6، ص 276، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.