-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47429 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در صورت امكان تفسير احاديث مربوط به حكمتهاي: 58، 226 و 230 از نهجالبلاغه را با استفاده از آيات قرآن كريم و منابع ديگر بيان فرماييد؟

اميرالمؤمنين در حكمت 58 نهجالبلاغه ميفرمايد: المال مادة الشهوات; ثروت، ريشة شهوتهاست. در قرآن كريم نيز در نكوهش علاقة به ثروت و ثروتاندوزي، آيات فراوان وارد شده است; مثلاً در آيه: فجر، 20، در اين باره ميفرمايد: و تحبون المال حباً جمّا; و مال و ثروت را بسيار دوست ميداريد، مسلماً افرادي كه علاقه فوقالعاده به مال و ثروت دارند و دنياپرست، ثروتاندوز، عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا است، به هنگام جمعآوري آن ملاحظة مشروع از نامشروع و حلال و حرام را نميكند و نيز چنين شخصي حقوق الهي آن را اصلاً نميپردازد و يا كم ميگذارد و نيز چنين شخصي كه، حب مال تمام قلبش را فرا گرفته است، جايي براي ياد خدا در دل او وجود ندارد. اين مال و ثروت دنيا است كه به قول معروف ايمان فلك داده به باد، زيرا بزرگترين لغزشهاي فرزندان حضرت آدمغ در همين قسمت است؟!(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 26، ص 466، دارالكتب الاسلامية.)

در حكمت 226 نهجالبلاغه ميخوانيم: الطامع في وثاق الذّل; طمع كار، همواره زبون و خوار است.

قرآن كريم نيز در مذمت طمعورزي و افزونطلبي وليد بن مغيره مرد معروف و سرشناس مكه كه مشركان به عقل و درايت او معتقد بودند و در مسائل مهم با او به مشورت ميپرداختند، آن ثروتمند مغرور و حقنشناس ميفرمايد: و مهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد; (مدثر، 14ـ15) و وسايل زندگي را از هر نظر براي او فراهم ساختم، باز هم طمع دارد كه بر او بيفزايم! هرگز چنين نخواهد شد، چرا كه او نسبت به آيات ما دشمني ميورزد. آري همة دنياپرستان چنين هستند، هرگز عطش آنها فرو نمينشيند و اگر هفت اقليم را زير نگين آنها قرار دهند، باز هم در بند اقليمي ديگر هستند و به جاي آن كه در برابر بخشنده نعمتها سر تعظيم فرود آورند و پيشاني بر آستانش بسايند، در مقام كفران و افزونطلبي بر ميآيند.(ر.ك: تفسير نمونه، همان، ج 25، ص 225.)

در حكمت 230 نهجالبلاغه ميخوانيم: شاركوا الذّي قداقبل...; با آن كس كه روزي به او روي آورده شراكت كنيد، كه او توانگري را سزاوارتر و روي آمدن روزگار خوش را شايستهتر است.

قرآن كريم، دربارة، ويژگي افرادي كه خداوند روزيشان را زياد كرده ميفرمايد: رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و اتيأ الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار و الله يرزق من يشأ بغير حساب; (نور، 37ـ38) مرداني كه نه تجارت و نه معامله، آنها را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و اداي زكات غافل نميكند، آنها از روزي ميترسند كه دلها و چشمها در آن زير و رو ميشود! هدف اين است كه خداوند آنها را به بهترين اعمالي كه انجام دادهاند، پاداش دهد، و از فضلش بر پاداش آنها بيفزايد و خداوند هر كس را بخواهد، بي حساب روزي ميدهد.

مسلم است، كه مشاركت با افراد پولدار و تاجري كه تجارت و بيع آنان را از ياد خدا غافل نميسازد و هنگامي كه وقت نماز داخل ميشود حق آن را ادا ميكنند و تمام فعاليت اقتصاديشان متأثر از نام خدا است، براي آدمي سودمند است.(تفسير نمونه، همان، ص 482ـ486.)

پرسشگر محترم، جهت آگاهي بيشتر ميتوانيد از شرح نهجالبلاغه تأليف معاديخواه استفاده نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.