-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47479 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

توضيحي دقيق و كامل دربارة آية 57 ـ 58 يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... سورة مباركة نور، بيان كنيد؟

آية فوق، به مسألة اذن گرفتن كودكان نابالغ به هنگام ورود به اطاقهايي كه مردان و همسرانشان در آن به استراحت پرداختهاند، اشاره دارد.

نخست ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَ ?‹ْذِنكُمُ الَّذِين...; اي كساني كه ايمان آوردهايد، بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيدهاند، در سه وقت از شما اجازه بگيرند: قبل از نماز فجر و در نيمروز، هنگامي كه لباسهاي ]معمولي[ خود را بيرون ميآوريد و بعد از نماز عشأ، اين سه وقت، سه وقت پنهاني و خصوصي براي شما است.

بديهي است، اين دستور، متوجه اولياي اطفال است كه آنها را وادار به انجام اين برنامه كنند; چرا كه آنها هنوز به حد بلوغ نرسيدهاند، تا مشمول تكاليف الهي باشند و به همين دليل مخاطب در اينجا اوليأ هستند. ضمناً، كلمة الذين، شامل كودكان پسر و دختر هر دو ميشود; كودكاني كه به حد تميز رسيدهاند و مسائل جنسي و غير آن را تشخيص ميدهند.

در پايان آيه ميفرمايد: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَعَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ...; اما بعد از اين سه وقت گناهي بر شما و بر آنها نيست ]كه بدون اذن وارد شويد[ و بر گرد يكديگر بگرديد ]و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نماييد[، اينگونه خداوند آيات را براي شما تبيين ميكند و خداوند عالم و حكيم است. اين تعبير، در حقيقت به منزلة بيان دليل براي عدم لزوم اجازه گرفتن در ساير اوقات است; چرا كه اگر بخواهند مرتباً رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند كار مشكل ميشود.

در اين سوره كه در واقع سورة عفت است از مجازات تازيانه مردان و زنان زناكار شروع كرده و بعد در آيات ديگر براي آموزش فكري و فرهنگي آميخته با آداب اخلاقي و عاطفي، به مسائل ديگر; مانند فراهم آوردن وسائل ازدواج سالم، رعايت حجاب اسلامي، نهي از چشمچراني، تحريم متهم ساختن افراد به آلودگي ناموسي و بالاخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران، كه يك نوع ادب اسلامي است، پرداخته است.

برخلاف آنچه بعضي از سادهانديشان فكر ميكنند كه كودكان سر از اين مسائل درنميآورند، ثابت شده است كه كودكان، روي اين مسأله فوقالعاده حساسيت دارند و گاه ميشود كه سهلانگاري پدران و مادران و برخورد كودكان به منظرههايي كه نميبايد آن را ببينند، سرچشمه انحرافات اخلاقي و گاه بيماريهاي رواني شده است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتا... مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 539، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمة سيدمحمدباقر موسويهمداني، ج 15، ص 232، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.