-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از سوره مُلك در قرآن چيست؟ لطفاً توضيح كامل دهيد.

مُلك در قرآن به معناي حكومت و ادارة امور است.(ر.ك: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهاني، ص 493، دارالكتاب العربي، بيروت.)

سوره ملك نيز از آن جا كه با مسأله مهم مالكيت و حاكميت خداوند و جاودانگي ذات پاك او آغاز ميشود، به همين مناسبت اين سوره را مُلك ميگويند. چنان كه خداوند در ابتداي سوره مذكور ميفرمايد: تَبَـَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَيَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ; پر بركت و زوالناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست او است و بر همه چيز قادر است.

مباحث زيادي در سوره ملك مطرح شده كه به طور كلي و عمده بر سه محور دور ميزند كه عبارتند از:

1. بحثهايي درباره مبدأ و صفات خداوند و نظام شگفتانگيز خلقت به خصوص آفرينش آسمانها و ستارگان، آفرينش زمين و نعمتهاي آن، آفرينش پرندگان، آبهاي جاري، آفرينش گوش و چشم و ابزار شناخته شده است.

2. در بخش ديگري از سوره مذكور، درباره معاد و عذاب دوزخ، گفتگوهاي مأموران عذاب با دوزخيان و... مطرح شده است.

3. در قسمت ديگري از آيات سوره مُلك به انذار و تهديد كافران و ظالمان و انواع عذابهاي دنيا و آخرت اشاره شده است.

پيامبر گراميميفرمايد: كسي كه سورة تبارك ]ملك[ را بخواند چنان است كه گويي شب قدر را احيا و زنده داشته است.(مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج 4، ص 353، مؤسسه آل البيت، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.