-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا سفارش شده كه بعد از نماز عشأ آيه ءامن الرسول خوانده شود؟

آيات پاياني سوره بقره، معروف به آمن الرسول است. در اين دو آيه خلاصهاي از تمام سورة بقره آمده و روح تسليم در برابر آفريدگار جهان را به ما ميآموزد، به همين جهت، پيشوايان معصوم: در ضمن احاديث متعددي ما را به خواندن اين دو آيه ترغيب كرده و ثوابهاي گوناگوني براي آن بيان داشتهاند. بديهي است كه اگر زبان و دل در تلاوت اين آيات هماهنگ گردند، تنها حرف نباشد، بلكه برنامة زندگي گردد، خواندن همين دو آيه ميتواند كانون دل را با آفريدگار جهان پيوند دهد.

برخي از فضايل اين دو آيه طبق احاديثي كه از پيامبر اكرم آمده است، عبارتند از:

1. هر كس اين دو آيه را شب ]بعد از نماز عشا[ بخواند كفايتش ميكند ]از بيداري براي نماز شب[.

2. در آخر سوره بقره آياتي است. اين آيات دعا هستند و خداوند رحمان را راضي ميكنند.

3. ...ملك نازل شد و گفت: ]اي رسول خدا[ خداوند تو را به دو نور بشارت ميدهد كه به هيچ پيامبري قبل از تو داده نشده است: يكي از آنها فاتحة الكتاب و ديگري آيات پاياني سوره بقره است. هيچ كسي آنها را تلاوت نميكند مگر آن كه حاجتش را خواهد گرفت;(مجمع البيان، علامه طبرسي، ج 1، جزء 3، ص 391، منشورات دارمكتبة الحياة.)

4. اين دو آيه قرآنند، شفا بخشند، خداوند آن دو آيه را دوست دارد و آن دو خداوند رحمان را راضي و خشنود ميكنند

5. ...اين دو آيه اگر سه شب در منزلي خوانده شود، شيطان به آن نزديك نميشود.(الدرالمنثور، جلال الدين السيوطي، ج 2، ص 136ـ138، داراحيأ التراث العربي.)

6. هر كسي چهار آية اول سورة بقره و آية الكرسي و دو آيه بعد از آن و سه آية آخر سوره بقره را بخواند، در جان و مالش مكروهي ]ناملايمتي[ را نخواهد ديد، و شيطان به او نزديك نخواهد شد و قرآن را فراموش نخواهد كرد.(نورالثقلين، عروسي الحويزي، ج 1، ص 368، مؤسسة التاريخ العربي.)

7. در حديث قدسي آمده است كه خداوند فرمود: اي ]رسول گرامي[ براي تو و امتت گنجي از گنجهاي عرشم را دادم. اين گنج فاتحة الكتاب و آخر سوره بقره است.(تفسير صافي، فيض كاشاني، ج 1، ص 291، دارالمرتضي للنشر.)

8. هر كسي شب دوازدهم رجب دو ركعت نماز بخواند. حمد يك مرتبه و آمن الرسول را ده مرتبه بخواند، خداوند به او صواب آمران به معروف و ناهيان از منكر و ثواب آزاد كردن هفتاد بنده را عطا ميكند...(اقبال الاعمال، سيد ابن طاوس، ص 654، دارالكتب الاسلامية.)

9. روايات متعددي دربارة فضيلت خواندن اين آيات در نمازهاي گوناگون، مانند نماز روز يكشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، شب بيست و پنجم رجب، شب هشتم شعبان و... وارد شده است.(همان، ص 667ـ668.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.