-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از سوره نبأ چيست و محتويات آن را توضيح دهيد؟

نبأ به معناي خبري كه مهم و داراي فايده باشد و انسان نسبت به آن علم يا ظن غالب پيدا كند است.(ر.ك: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهاني، ص 500ـ501، دارالكتاب العربي، بيروت.)

خداوند متعال در ابتداي سوره نبأ ميفرمايد: عَمَّ يَتَسَآءَلُون # عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيم; ]آنها[ از چه چيز از يكديگر سؤال ميكنند؟ از خبر بزرگ و پراهميت. با توجه به تعبيرهايي كه در آيات بعدي اين سوره آمده، منظور از خبر بزرگ، روز رستاخيز و معاد ميباشد. و نامگذاري اين سوره به خاطر تعبير نبأ در آيه دوّم آن ميباشد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 26، ص 4ـ6، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

محتواي سوره نبأ را ميتوان در چند بخش خلاصه كرد:

1. سئوال از حادثه بزرگ و روز قيامت.

2. بيان نمونههايي از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين و زندگي انسانها و مواهب آن ـ به عنوان دليل بر امكان معاد و رستاخيز ـ ميپردازد.

3. در بخش ديگري قسمتهايي از نشانههاي آغاز رستاخيز را بيان ميدارد.

4. در آيات ديگري، برخي ازعذابهاي دردناك طغيانگران را بر ميشمارد.

5. در قسمت ديگر اين سوره، بخشي از نعمتها و مواهب شوقانگيز بهشتي تشريح ميشود.

6. سرانجام با انذار شديدي از عذاب قريب و نزديك و سپس ذكر سرنوشت غمانگيز كافران سوره پايان ميپذيرد.(ر.ك: تفسير نمونه، همان، ص 3ـ4.)

امام صادقميفرمايد: كسي كه همه روز سورة عم يتسألون را ادامه دهد ]و بخواند[ سال تمام نميشود، مگر اين كه خانة خدا را زيارت ميكند.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي;، ج 11، ص 161، موسسة آلالبيت:، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.