-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47492 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چه كساني در قرآن مفسد في الارض ناميده شدهاند، و طرز برخورد با آنها بايد چگونه باشد؟

فساد در مقابل صلاح است و به هرگونه تخريب و ويرانگري گفته ميشود. و همة نابسامانيهايي كه در كارها ايجاد ميشود، و همة افراط و تفريطها در مسائل فردي و اجتماعي، مصداق فساد است. در بسياري از آيات قرآن، فساد با كلمة في الارض همراه با هم ذكر شده است كه نشان ميدهد، نظر به جنبههاي اجتماعي مسئله است، تعبير مفسد في الارض در بيست و چند مورد از قرآن به چشم ميخورد. فساد در قرآن هم رديف با جنگ با خدا و پيامبر9 (مائده/33)، هلاك كردن انسانها و زراعتها (بقره/205) قطع پيوندهايي كه خدا به آن پيوندها فرمان داده (بقره/27)، برتري جويي و سركشي (قصص/83) قرار داده شده است. قرآن گاه فرعون را مفسد ميشمرد (يونس/91) گاه يأجوج و مأجوج را (كهف/94) و گاهي منافقين را (بقره/12) و نيزاين كلمه (فساد فيالارض گاه در مورد سرقت به كار رفته (يوسف/73) و گاه همرديف كمفروشي بيان شده است (هود/85) از مجموع اين آيات كه در سورههاي مختلف قرآن آمده است، به خوبي استفاده ميشود كه فساد يا فساد في الارض يك معني بسيار وسيع دارد كه بزرگترين جنايات همچون جنايات فرعون و ساير جباران و كارهاي كمتر از آن را و حتي گناهاني همچون كم فروشي و تقلب در معامله را شامل ميشود.

در آية 33 سوره مائده كه مفسد في الارض با محارب با خدا و پيامبر همراه هم آمدهاند كه يكي محسوب ميشوند و فقها مفسد في الارض را چنين تعريف كردهاند: هركس اسلحهاش را براي ترساندن مردم آشكار كند، در دريا باشد يا خشكي، شب باشد يا روز، ضعيف باشد يا قوي، زن باشد يا مرد پس او محارب است. و اين تعريف شامل راهزنها و كساني كه تجاوز به عنف بر مال و ناموس مردم دارند نيز ميشود.(كنزالعمال في فقه القرآن، فاضل مقداد، ص 667 ـ 668; نشر مكتب نويد اسلام.) كه خداوند در همين آيه (مائده،33) چهار نوع مجازات براي مفسد فيالارض بيان فرموده است: كه حاكم شرع در هر مورد مجازاتي را كه با مقدار جنايت متناسب است برميگزيند (كشتن، به دارآويختن، قطع دست و پا و تبعيد) فقهاي ما در بحث محارب و مفسد في الارض شرايط و حدود اين مجازاتها را در كتب فقهي مشروحاً بيان كردهاند. و در طرز برخورد و ريشه كن كردن اين گونه فساد نيز بايد در هر مورد به وسيلهاي متمسك شد گاهي با امر به معروف و نهي از منكر و گاهي هم در نهايت با توسل به جنگيدن با مفسدين.(تفسير نمونه، آيت الله ناصر مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، ص 201 ـ 204 و ج 4، ص 358 به بعد نشر دارالكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.