-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47495 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميشود به وسيلة قرآن خود را براي هميشه از شيطان دور كرد؟

به وسيلة قرآن ميتوان خود را از شر شيطان حفظ كرد، ولي تنها قرائت قرآن كافي نيست، بلكه هدايت قرآن زماني مؤثر است كه انسان برنامههاي زندگياش را بر اساس معارف و مباني قرآني، تدوين و تنظيم كند; اين مطلب به صورت كلي در روايات معتبر اسلامي نيز انعكاس دارد. در روايت معروف ثقلين، از پيامبر گرامي اسلامميخوانيم كه: اي مردم! من دو چيز گرانبها در بين شما ميگذارم كه اگر بدانها تمسك جوييد، هرگز گمراه نميشويد; دو چيز كه يكي از ديگري بزرگتر است; كتاب خدا و عترت و اهل بيت من; به درستي كه آن دو هيچ گاه از هم جدا نميشوند تا اين كه در كنار حوض ]حوض كوثر در قيامت[ بر من وارد شوند. (اين روايت و روايات مشابه (با كمي اختلاف در الفاظ) در بسياري از كتب شيعه و سني روايت شده است; از جمله: صحيح مسلم، حديث 4425; مسند احمد، حديث 11135; صحيفة امام رضا7 ص 135، طه مدرسةالمهديغ و...)

در روايت ديگري از آن حضرت، راه نجات از دامهاي شيطاني، تمسك به قرآن دانسته شده است:

هرگاه فتنهها همچون پارههاي شب تاريك به شما روي آورد، پس بر شماست تمسك به قرآن; زيرا قرآن شفيعي است كه شفاعتش مقبول و گواهي است كه شهادتش مطلوب است; هركس قرآن را فراروي خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمايد و هركس به آن پشت كند، سرانجامش آتش خواهد بود.(0ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 27، ص 138ـ145، دارالكتب الاسلاميه / ترجمه الميزان، علامه طباطبائي;، ج 17، ص 18، مؤسسة اعلمي / مجموعة آثار شهيد مرتضي مطهري;، ج 2، ص 99ـ106، انتشارات صدرا.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.