-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيه منسوخ چگونه ميتواند به عنوان جزئي از قرآن وسيلة هدايت قرار گيرد و در زندگي بشر به كار برده شود؟

بيشتر مفسران قائل به نسخ در قرآن ميباشند; امّا در نوع نسخ (نسخ تلاوت نه حكم; نسخ تلاوت نه حكم، نسخ حكم نه تلاوت) اختلاف نظر دارند. علماي شيعه، فقط نسخ حكم را پذيرفتهاند; ولي نسخ تلاوت را قبول ندارند در تعداد آيات منسوخ نيز اختلاف است بيشتر آنها حداكثر فقط هشت مورد را كه بر نسخشان دليل قطعي و اجماع وجود دارد پذيرفتهاند. آياتي كه نسخ شدند عبارتند از: 1. آيه نجوا; (مجادله، 12) 2. عدد مقاتلين; (انفال، 65) 3. آيه امتاع; (بقره، 240) 4. آيه جزاي فحشا; (نسأ، 15) 5. آيه توارث به ايمان; (انفال، 72) 6. آيات صفح و عفو; (جاثيه، 14) 7. آيات معاهده; (نسأ، 89) 8. آيات تدريجي بودن تشريع قتال.(. التمهيد، آيةالله معرفت، ج 2، فصل ناسخ و منسوخ، انتشارات جامعه مدرسين.)

آيات قرآن كريم تنها براي يك هدف نازل نشده است، كه با رسيدن به همان يك هدف، آيه حذف شده و ديگر از بين برود، بلكه آيات قرآن كريم براي اهداف متنوع و متعددي نازل شده است كه يكي از آن اهداف حكم تشريعي آيات است، كه گاهي حكم تشريعي آيهاي طبق مصلحت الهي نسخ ميشود و روشن است كه با نسخ شدن يك هدف (حكم تشريعي) اهداف ديگر از بين نميرود. زيرا اهميت قرآن، تنها در جنبة تشريعات آن نيست بلكه جنبههاي ديگر قرآن چون: اعجاز بياني و... نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است و بايد هميشه ثابت و استوار باقي بماند.

افزون بر اين، نفس وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن، سير تدريجي و مراحل تشريع احكام را نشان ميدهد و اين خود يك ارزش تاريخي ـ ديني دارد و مراحل تكامل شريعت را ميرساند.(برگرفته: علوم قرآني، آيتالله معرفت، ص 269، مؤسسة انتشاراتي التمهيد.)

گفتني است مباحث گسترده و مفيدي درباره نسخ بيان شده است. در صورت تمايل ميتوانيد به كتابي كه ذيلاً آمده است مراجعه كنيد.(همان، ص 248ـ268.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.