-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47512 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقصود از بيوت در آية 36 سورة نور چيست؟

في بُيوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَن تُرفَعَ ويُذكَرَ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالغُدُوِّ والاصال;(نور،36)، در خانههايي كه خداوند رخصت داده كه ]قدر و منزلت[ آنها رفعت يابد و نامش در آنها ياد شود. در آن ]خانه[ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش ميكنند.

در ذيل آيه ويژگيهايي براي اين خانهها ذكر شده است كه از آنها منظور از بيوت روشن ميشود. اين ويژگيها عبارتند از:

1. در اين خانهها هر صبح و شام تسبيح خدا گفته ميشود.

2. در اين خانهها تجارت و كسب و كار مردان را از ياد خدا و اداي زكات باز نميدارد.

3. اهل اين خانه از روز قيامت، روزي كه دلها و ديدهها در آن دگرگون و زير و رو ميشود، بيم دارند.

اين ويژگيها نشان ميدهد كه اين بيوت همان مراكزي است كه به فرمان پروردگار بنا نهاده شده و مركز ياد خداست و حقايق اسلام و احكام خدا از آن نشر مييابد. در گسترة معناي بيوت، مساجد، خانههاي انبيا و اوليا به ويژه پيامبر اكرمو ائمه: داخل است.

در حديثي آمده است از پيامبر اكرمدرباره اين بيوت پرسيدند؟ حضرت فرمود: بيوت انبيا است، ابوبكر پرسيد اين خانه (اشاره به خانه فاطمه و علي كرد) نيز از آن جمله است؟ پيامبر فرمود: آري، اين از برترين آنهاست.(مجمع البيان، طبرسي، ج 5، جزء 18، ص 50، منشورات دارالمكتبة الحياة / ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 481، دارالكتب اسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبائي;، ص 126، جامعة مدرسين.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.