-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47514 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً آية 35 سورة نور را (آية نور) شرح داده و بيان كنيد كه آيا اين آيه از محكمات است يا متشابهات؟

خداوند متعال در آيه 35، سوره نور ميفرمايد: خداوند نور آسمانها و زمين است، مَثل نور خداوند همانند چراغداني است كه در آن چراغي (پرفروغ) باشد، آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حبابي شفاف ودرخشنده همچون يك ستارة فروزان، اين چراغ با روغني افروخته ميشود كه از درخت پربركت زيتوني گرفته شده كه نه شرقي است و نه غربي (آن چنان روغنش صاف و خالص است كه) نزديك است بدون تماس با آتش شعلهور شود، نوري است بر فراز نور، و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت ميكند و خداوند به هر چيزي آگاه است.

مفسران دربارة اين كه منظور از نور در آيه مذكر چيست سخن فراوان گفتهاند از جمله نور را تفسير به قرآن كريم، ايمان، هدايت الهي، آيين اسلام، شخص پيامبر اكرم، امامان و پيشوايان معصوم:، علم و دانش، و... كردهاند كه البته با توجه به معنا و مفهوم نور، هر كدام از موارد مذكور ميتوانند مصداقي براي نور باشند.

امام رضا7 در تفسير آيه الله نور السموات و الارض ميفرمايد: او هدايت كننده اهل آسمان و هدايت كننده اهل زمين است.(ر.ك: الكافي، شيخ محمّد بنيعقوب كليني (ره)، ج، ص، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

قرآن كريم، بعد از بيان اين كه تمام نورهاي هستي از نور خداوند متعال مايه ميگيرد و به نور ذات پاك او منتهي ميشود، با مثالي زيبا چگونگي نور الهي را مشخص ميكند كه ياد آوري چند نكته درباره اين مثال ضروري است.

1. مشكاة در اصل به معناي روزنه و محل كوچكي است كه در ديوار ايجاد ميكردند و چراغهاي معمول قديم را براي محفوظ ماندن از مزاحمت باد در آن مينهادند، پس مشكاة محفظهاي براي چراغ در مقابل حملة باد و طوفان بود و از آنجا كه غالباً در ديوار ايجاد ميشد نور چراغ را نيز متمركز ساخته و منعكس مينمود.

2. زجاجة يعني شيشه و در اصل به سنگهاي شفاف ميگويند و از آن كه شيشه نيز از مواد سنگي ساخته ميشود و شفاف ميباشد به آن زجاجه گفته شده است و در اين جا به معناي حبابي است كه روي چراغ ميگذاشتند تا شعله را محافظت كند و گردش هوا را از طرف پايين به بالا، تنظيم كرده وروشنايي آن را زياد نمايد.

3. مصباح به معناي خود چراغ است كه معمولاً با فتيله و ماده روغني قابل افروختن است.

جملة يوقد من شجرة مباركة لا شرقية و لاغربية به ماده انرژيزا بسيار مستعد براي اين چراغ است چون روغن زيتون از بهترين روغنها ميباشد و از درختي است كه هر جانب مورد تابش نور قرار داشته باشد و همه اطراف آن مورد تابش نور باشد.

توضيح اين كه نور ايمان كه در مؤمنان است داراي عواملي است كه در يك چراغ پرفروغ موجود ميباشد.

مصباح همان شعلههاي ايمان است كه در قلب مؤمن آشكار ميگردد و فروغ هدايت از آن منتشر ميشود.

زجاجة و حباب قلب مؤمن است كه ايمان را در وجودش تنظيم ميكند.

مشكاة سينة مؤمن و به تعبيري مجموعه شخصيت و آگاهي و علوم و افكار او است كه ايمان وي را از گزند طوفان حوادث محفوظ ميدارد.

و شجرة مباركة زيتونة همان وحي الهي است كه عصارة آن در نهايت صاف و پاكي ميباشدو ايمان مؤمنان به وسيلة آن شعلهور ميگردد، و در حقيقت اين نور خداست، همان نوري كه آسمانها و زمين را روشن ساخته و از كانون قلب مؤمنان سر برآورده و تمام وجود و هستي آنها را روشن و نوراني ميكند. دلائلي را كه از عقل و خرد دريافتهاند با نور وحي آميخته ميشود و مصداق نور علي نور ميگردد.

و خداوند متعال هر كس را بخواهد به وسيله اين نور هدايت ميكند. كه البته در صورتي كه زمينه در شخص باشد و خود افراد تمايل به هدايت داشته باشند و در واقع اين نور هدايت د روجود همة انسانها در فطرت آنها وجود دارد; ولي برخي افراد بر اثر انحراف و گناه، اين نور را در وجود خودشان كم سو و ضعيف ميكنند.(ر.ك: نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج، صـ484، دارالكتب الاسلامية.)

در برخي روايات اسلامي نيز آمده كه امام باقر7 ميفرمايد: مشكاة نور علم در سينه پيامبراكرمو زجاجة سينه حضرت علي بن ابيطالبو نورعلي نور اماماني از آل محمّد: هستند كه يكي بعد از ديگري ميآيند و با نور علم و حكمت مؤيدند... اينها همان اوصيايي هستند كه هيچ عصر و زماني صفحه زمين از آنها خالي نبوده و نخواهد بود.(ر.ك: التوحيد، شيخ صدوق(ره)، ص، انتشارات جامعه مدرسين، قم)

در پايان شايان ذكر است تشابه و استحكام آيات امري شأني و نوعي است، به اين معنا كه برخي آيات، به جهت محتواي بلند و كوتاهي لفظ و عبارت، زمينه تشابه در آنها فراهم است و نوع افراد، با برخورد با اين گونه موارد دچار اشتباه و ترديد ميگردند. ولي برخي ديگر كه با واقف بودن بر رموز معاني و الفاظ وارده دچار اين تشابه نميگردند. لذا تشابه در قرآن امري شأني و نوعي است نه همگاني.

آيه مزبور نيز شايد براي برخي متشابه باشد، اما براي مفسريني كه به رموز آيات واقفند و از منبع روايات اهلبيت سيراب شدهاند، متشابه نيست.(ر.ك: علوم قرآني، آيت الله محمد هادي معرفت، ص 276، مؤسسة التمهيد.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.