-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47516 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور آية 46 سورة سبأ چيست؟ راههاي رسيدن به آن كدام است؟

در آيه مزبور ميفرمايد: ?گن تقوموا لله; يعني براي خدا قيام كنيد و هدفتان جز حفظ حرمت خدا نباشد; همچنين مثنيَ و فراديَ يعني دو تا دو تا و يكي يكي. اين تعبير، كنايه از تفرق و دوري از اجتماع بر پا كردن غوغاست; چون در غوغا و هياهو غالباً فكر و انديشة افراد كمتر به كار ميافتد و از عمق كمتري برخوردار خواهد بود; بلكه مردم بايد به صورت تك نفري و يا حداكثر دو نفر دو نفر قيام كنند و فكر و انديشه خود را به كار گيرند; به خصوص اين كه هنگام جنجال و غوغا عوامل خودخواهي و تعصب در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بيشتر پيدا ميشود. وقتي عوامل ياد شده پيدا شد غالباً حق را ميميراند و باطل را زنده ميكند. اين پيام، دعوتي است در همة زمانها و براي همه نسلها. در زمان ما نيز كسي كه ميخواهد به حقانيت چيزي برسد، بايد به دور از درگيريهاي حزبي و جناحي و تعصبات نژادي عمل كند; در محيطي آرام و دور از هياهو و جنجال به فكر فرو رود و با آرامش كامل و با انديشهاي نيرومند به حقايق دست يابد.(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي; ترجمة سيد محمد باقر موسوي همداني، ج 16، ص 608، مركز نشر فرهنگي رجأ / تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 134 ـ 142، دارالكتب الاسلامية.)

چون در آيه شريفه قيام للّه به معناي اخلاص در انديشيدن و انگيزه الهي در تفكر است. بنابراين برخي از امور كه سبب زياد شدن اخلاص در انسان ميشود، عبارتند از:

1. زياد كردن يقين; در روايتي از اميرالمؤمنين عليميخوانيم: سبب الاخلاص اليقين، آنچه سبب زياد شدن اخلاص ميشود يقين است.(ر.ك: ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، ج 3، ص 65، ح 4792، نشر مكتب الاعلام الاسلامي.) يقين نقطة مقابل شك است و طبق آنچه از اخبار و روايات استفاده ميشود به مرحلة عالي ايمان يقين گفته ميشود. امام باقر7 ميفرمايد: ايمان، يك درجه از اسلام بالاتر است و تقوي يك درجه از ايمان بالاتر و يقين يك درجه برتر از تقوا است سپس افزود در ميان مردم چيزي كمتر از يقين تقسيم نشده است. راوي سؤال كرد: يقين چيست؟ فرمود: حقيقت يقين، توكل بر خدا و تسليم در برابر ذات پاك او و رضا به قضاي الهي و واگذاري تمام كارهاي خويش به خداوند است(ر.ك: بحارالانوار، ج 7، ص 148، ح 4، داراحيأ التراث العربي)

2. كم كردن آرزوها: در روايتي از اميرالمؤمنين عليميخوانيم: كم كردن آمال و آرزو اعمال را براي تو خالص ميكند.(ر.ك: ميزان الحكمة، همان، ح 4799) در قرآن كريم نيز دربارة آن ميفرمايد: أَمْ لِلاْ ?ًِنسَـَنِ مَا تَمَنَّيَ ; (نجم، 24) آيا آنچه انسان تمنا دارد به آن ميرسد. در بسياري اوقات آرزوهاي انسان كاذب است و ماية غفلت و بيخبري و تخدير و عقب ماندگي است; مثل آرزوي در اختيار گرفتن تمام اموال و ثروتهاي روي زمين!

3. يأس و نااميدي از آنچه در دست ديگران است. اميرالمؤمنين علينقل شده است: اصل اخلاص، يعني يأس و نااميدي از آنچه ديگران دارند ]چشم طمع به ثروت ديگران نداشتن[(ر.ك: همان، ح 4801.) بنابراين با توجه به مطالب فوق بايد در دو زمينه تحصيل معرفت و تمرين خلوص كار كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.