-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً منظور از آية 15 سورة حجّ را بيان كنيد؟

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الاْ ?َخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَي السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُو مَا يَغِيظُ ;(حج،15) غالب مفسران معتقدند ضمير هأ در كلمه لَّن يَنصُرَه به پيامبر اكرمبر ميگردد و مراد از مَن كَانَ يَظُنُّ مشركانند.

طبق اين برداشت، معنا چنين ميشود: همانا آن كسي كه بر حضرت محمد6 و آنچه از جانب خدا آورده است كينه ميورزد و يا در پيامبري او شك ميكند و اعتقاد ندارد كه خدا ياري دهندة به او در دنيا و آخرت است، هر چه ميتواند بكوشد و براي مقصود خود هر حيلهاي را بيازمايد حتي اگر اين كار مستلزم آن باشد كه ريسماني از بالا آسمان يا سقف خانه بياويزد و خود را با آن به دار زند، سپس بنگرد كه آيا ميتواند با جلوگيري از پيامبر خدا يا جلوگيري از رسالت او در برابر ارادة خدا بستيزد و بدينگونه كينه و گمان بد خود را شفا بخشد؟(تفسير هدايت، سيد محمد تقي مدرسي، ترجمه: پرويز اتابكي، ج 8، ص 37، آستان قدس رضوي / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 16، ص 352، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.)

نتيجه اين كه: كفار هر حيلهاي كه ميخواهند، حتي خودكشي را ـ همانند كسي كه خودكشي را آخرين راه براي به زانو درآوردن طرف مقابل و فرونشاندن خشم برخاسته از ناداني خود ميدانند ـ به كار گيرند، باز هم نخواهند توانست مقابل ارادة خدا در ياري رساندن به پيامبرش، مقاومت كنند.

برخي از نكاتي كه اين آيه به ما گوشزد ميكند عبارتند از:

1. لزوم اميد بستن به خداوند، در دشواريها، تنگدستيها و ناملايمات زندگي;

2. دنيا و آخرت، تنها در اختيار خداوند است;

3. بيدينان و نااميدان از نصرت الهي، گرفتار بنبستي گريزناپذير در زندگي هستند;

4. دينداري و خوشبيني به تأييدات خداوند، در دل گرمي به ادامة زندگي و رهايي از پوچي و بنبست در زندگي، نقش بهسزايي دارند;

5. خودكشي، تلاشي بي ثمر در جهت رهايي از سرخوردگي و بنبست در زندگي است.(تفسير راهنما، اكبر هاشمي رفسنجاني و جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن، ج 11، ص 532، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.