کد مطلب:4760 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:327

اگر سگ با آب باراني كه در جايي جمع شده است، تماس يابد، آن آب چه حكمي دارد؟
آب باراني كه در مكاني جمع شده، در صورت قليل بودن، اگر سگ با آن تماس يابد، نجس مي شود. چنانچه آن آب، كُرّ باشد و سگ مقداري از آن را بخورد كه از كرّ كمتر شود، باز نجس مي شود. اگر بيش از كرّ باشد و مقداري كه سگ خورده، آن را از كرّ بودن خارج نسازد، پاك است و چنانچه هنگام خوردن آب قليل جمع شده يا تماس سگ با آن، باران آيد، تا وقتي كه نزول باران ادامه دارد، آب پاك است و آفتاب، زمين، ساختمان، چيزهايي مانند در و پنجره ساختمان و همچنين ميخي را كه به ديوار كوبيده اند، با شش شرط پاك مي كند كه در رساله هاي عمليه مذكور است.

( بخش پاسخ به سؤالات )
             احــكام
             مطهرات                      آب، مطلق                      چاه و قنات