کد مطلب:4762 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
آب قليل آبي است كه از كرّ كمتر است و تحت عنوان «جاري»، «چاه» و «باران» نيست. براي تفصيل اين احكام نيز بايد به رساله مرجع تقليد نگاه كرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )