کد مطلب:4763 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:396

آب قليل و آب كرّ چيست؟
«آب قليل» به آبي مي گويند كه كمتر از كرّ است غير از باران و جاري و چاه. امّا «آب كرّ» به آبي مي گويند كه دست كم سه وجب و نيم طول و سه وجب و نيم عرض و سه وجب و نيم عمق دارد. برخي فقيهان سه وجب طول و سه وجب عرض و سه وجب عمق را نيز كافي دانسته اند و هر كسي در اين مسئله بايد به مرجع تقليد خويش رجوع كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )
             احــكام
             مطهرات                         آب، مطلق                      كُـر