-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در قرآن درباره تقويم طبيعي چيزي آمده است؟

در اين باره به جز شمارة ماهها و اشاره به وجود خورشيد و ماه براي روز و سالشماري، چيز خاصي نيامده است. در آيه 36 سوره توبه ميخوانيم: تعداد ماهها نزد خداوند در كتاب ]آفرينش[ الهي از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده، دوازده ماه است كه از آن چهار ماه، ماه حرام است ]و جنگ در آن ممنوع ميباشد[... و در آيه 5 سوره يونس آمده است: او كسي است كه خورشيد را روشنايي و ماه را نور قرار داد و براي آن منزلگاههايي مقدر كرد تا عدد سالها و حساب ]كارها[ را بدانيد...(و نيز بنگريد: اسرأ، 12.)

و تنها مطلبي كه به محاسبة سال شمسي و قمري اشاره دارد و از شگفتيهاي قرآن به شمار ميرود، آيه 25 سوره كهف است. آيه ميفرمايد: آنها ]اصحاب كهف[ در غار خود سيصد سال درنگ كردند و نه سال بر آن افزودند به عقيدة برخي از مفسران، اين تعبير كه به جاي 309 سال فرموده است: 300 سال و نه سال بر آن افزودند، اشاره به تفاوت سالهاي شمسي و قمري است; چرا كه آنها به حساب سالهاي شمسي سيصدسال در غار توقف كردند; در حالي كه با محاسبة سالهاي قمري، سيصدونه سال ميشود; براي اينكه در عرف قرآن، سال به قمري حساب ميشود كه از ماههاي هلالي (هلال ماه) تركيب مييابد و در شريعت اسلام نيز همين معتبر است; از اين رو، اين بيان قرآن كريم از لطايف است كه با يك تعبير جزئي در عبارت، خواسته واقعيّت ديگري را كه نياز به شرح دارد، بازگو نمايد. تذكر اين نكته لازم است كه تفاوت سالهاي شمسي و قمري، تقريباً در هر سال يازده روز است كه اگر آن را در سيصد ضرب كنيم و سپس بر عدد روزهاي سال قمري كه 354 روز است، تقسيم كنيم، نتيجة آن عدد نه ميشود.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 13، ص 275، نشر اسلامي / تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 392، دارالكتب الاسلامية.)

يادآوري اين نكته لازم است كه قرآن كتاب انسان سازي است، نه كتاب جغرافيا، تاريخ، زيستشناسي و...; بنابراين، عدم ذكر اين مسائل در قرآن كاملاً بر اهداف آن منطبق است.

در آيه 5 سورة يونس نيز ميفرمايد: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ...; او كسي است كه خورشيد را روشنايي و ماه را نور قرار داده و براي آن منزلگاههايي مقدر كرده تا عدد سالها و حساب ]كارها[ را بدانيد.

يكي ديگر از آثار مفيد ماه اين است كه ميبينيم از نخستين شب كه هلال باريكي بيش نيست رو به افزايش ميرود تا حدود نيمة ماه از آن پس تدريجاً نقصان مييابد تا يكي دو روز آخر ماه بعد در تاريكي مطلق فرو ميرود و بار ديگر به شكل هلال ظاهر ميگردد و همان منزلگاههاي پيشين را طي ميكند; اين دگرگوني عبث و بيهوده نيست; بلكه يك تقويم بسيار دقيق و زندة طبيعي است كه عالم و جاهل ميتوانند آن را بخوانند و حساب تاريخ كارها و امور زندگي خود را در ايام سال نگهدارند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 8، ص 224، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.