کد مطلب:4764 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:174

آيا فوّاره آب حوض چيز متنجّس را پاك مي كند؟
اگر آب حوضي نجس شود و فوّاره اي داشته باشد كه آبش به كرّ متصل است، مانند اين كه به آب لوله يا به مخزن كرّ متصل باشد، و فوّاره باز شود و آب با حوض متصل گردد و با آبش بياميزد، آب حوض پاك مي شود، ولي اگر آب فوّاره به صورت قطره قطره فرود آيد، آب حوض پاك نمي شود، مگر آن گاه كه چيزي بر فوّاره بگيرند تا آب به صورت متصل در حوض بريزد.

(بخش پاسخ به سؤالات )