کد مطلب:4765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:130

آب كرّ در چه هنگام نجس مي شود؟
آب كرّ مقدار ابي است كه اگر در آن را در ظرفي بريزند كه طول و عرض و گودي اش سه وجب و نيم است، ظرف را پر كند.
آب كرّ در صورتي نجس مي شود كه عين نجاست مانند ادرار و خون و... بدان برسد و به واسطه آن، بو يا رنگ و يا مزّه اش تغيير كند. اگر تغيير نكند، نجس نمي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )