کد مطلب:4767 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:193

اگر آب جاري بر اثر مردن حيواني در آن فقط تغيير رنگ دهد نجس محسوب مي شود؟
به طور كلي آبي كه مردار در آن است اگر يكي از رنگ، بو و يا مزه آنتغيير كرده باشد، استفاده از آن جايز نيست؛ البته در آب جاري سه قسم است:
الف) آب قبل از آن قسمت پاك است.
ج) آب بعد از آن قسمت هم اگر به اندازه باشد كرد و رنگ، مزه و بوي آن تغييرنكرده باشد پاك است.
ج) آب همان قسمتي كه حيوان مرده افتاده اگر مضاف شده است؛ يعني،رنگ، بو و يا مزه آن را تغيير داده است نجس والا پاك است.