-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47696 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن كريم چگونه در طول تاريخ حفظ شده و به دست ما رسيده است؟

برخي از صحابه در زمان حيات پيامبر9 و پس از رحلت آن حضرت مصحفهايي به ذوق و سليقه خود تدوين كرده بودند. اين مصحفها با يكديگر از جهت قرائت اختلافاتي داشت.

هر گروه از مردم از يكي از اين مصحفها قرآن را فرا ميگرفتند و اين امر سبب اختلاف و گاه درگيري بين مردم ميشد. اين بود تا زمان عثمان كه اختلاف بين مردم بالا گرفت و به شدت احساس خطر شد. به عثمان گوشزد شد كه بايد همة مصاحف را به يك صورت و بر اساس يك قرائت تدوين كند و بدين وسيله به اختلافات بين مردم پايان دهد. عثمان نيز عدهاي را عهدهدار اين كار كرد و آنچه حاصل شد، قرآني بود كه به نام اَم يا امام شناخته شد.

يادآوري ميشود كه در مراحل بعدي در استنساخ از مصحف أم كوتاهيهايي شد كه موجب اختلافات بعدي قرّأ را فراهم كرد; بنابراين آنچه در زمان عثمان اتفاق افتاد، يكي كردن قرآنها بر اساس يك قرائت بود و منظور از قرآن عثماني، كه از آن به مصحف عثماني ياد ميكنند، همين مطلب است.(تاريخ قرآن، محمدهادي معرفت، ص 96ـ116، سمت.)

ناگفته نماند كه منظور از قرآن به خط عثمان طه، قرآني است كه در دو دهة اخير عرضه شده است. خطاط اين قرآن شخصي به نام عثمان طه از كشور سوريه است.(ر.ك: دانشنامة قرآن و قرآنپژوهي، بهأالدين خرمشاهي، ج 2، ص 1428، انتشارات دوستان.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.