-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از ديدگاه قرآن، مراد از آثار ما تقدّم و ما تأخّر اعمال چيست؟

در قرآن مجيد، آياتي آمده كه به اين حقيقت اشاره فرموده است كه انسان در عالم آخرت، در برابر كارهايي كه از قبل فرستاده و كارهايي كه آخر ميفرستد، مسئول است; بديهي است كه مراد از اعمال ما تقدم، طاعات و عبادات و يا گناهاني است كه در مدّت زندگي خود مرتكب شده، چون دنيا به منزلة كشتگاه و زراعت گاه است، و بشر همانند كشاورز، هر چه كشت كند، در عالم آخرت همان را درو و برداشت خواهد كرد.

اما مراد از اعمال ]ما تأخّر[ آثار كارهايي است كه نتيجة آن پس از مرگ انسان، در عالم آخرت به او ميرسد و آن سنتهاي خوب يا بدي است كه انسان به جاي گذاشته يا كتاب علمي مفيد و ارزشمندي تأليف كرده كه ديگران در طول قرنها از آن استفاده كردهاند و تا زماني كه اين كتاب باقي است، اجر و پاداش در نامه عمل نويسنده ثبت ميشود، و نيز اگر كتابي تأليف كند كه عقيده جوانان را نسبت به دين، ضعيف نمايد يا مركزي تأسيس كند كه جوانان را به انحراف بكشاند ـ تا زماني كه آثار اين كارها موجود باشند ـ وزر و وبال آن، به گردن مؤسس است.

رسول خدا6 ميفرمايد: چند عمل است كه بعد از مرگ نيز، پاداش آن به انسان ميرسد: اوّل: غرس كردن درخت; دوم: حفر چاه يا چشمه ]كه اين دو را وقف نمايد و در اختيار عموم قرار دهد.[(ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 7، ص 14.) ; سوم: تأليف كتاب علمي; چهارم: ساختن مسجد; پنجم: تربيت فرزند صالح كه بعد از وفات پدر براي وي استغفار كند.

در حديث ديگري آن حضرت ميفرمايد: كسي كه سنّت حسنهاي در اسلام از خود به جاي گذارد كه ديگران بعد از مرگ وي به آن عمل كنند، نوشته ميشود براي او اجر كسي كه به آن سنت عمل ميكند و از اجر و پاداش عمل كنندگان نيز، چيزي كسر نميشود.(صحيح مسلم، ج 4، ح 2059.)

در سورة قيامت آمده است: يُنَبَّؤُاْ الاْ ?ًِنسَـَنُ يَوْمَغذِم بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ;(قيامه،13) روز قيامت، انسان آگاه ميشود به آن چه جلو و آخر فرستاده.

هم چنين در سوره حشر ميخوانيم: يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد;(حشر،18) اي مؤمنين! از خدا بترسيد و هر نفسي بنگرد، تا چه عملي براي فرداي قيامت خود پيش فرستاده.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.