-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

برخي ميگويند با نزول قرآن علوم بسياري تدوين شده و بسياري از آنان در روند بازشناسي علوم قرآني پيريزي شده است; لطفاً بگوييد كه چگونه علوم قرآني گسترش پيدا كرده، آيا پويايي قرآن و علوم قرآني به خاطر الفاظ و معناي عام است يا علتهاي ديگري دارد؟

علوم قرآني به مجموعهاي از علوم اطلاق ميگردد كه براي فهم و درك قرآن مجيد به عنوان مقدمه فراگرفته ميشوند و دانستن آنها براي هر مفسّر و محققي لازم است و به تعبيري مباحثي متعلق به قرآن است كه از جهت نزول قرآن، ترتيب، جمع، كتابت، قرائت، تفسير، ناسخ و منسوخ و... به بررسي و بحث پرداخته شده است.

از آنجا كه نحوة نگارش محققان و دانشمندان علوم قرآني به قرآن از جوانب مختلف بوده و شيوههاي تقسيمبندي آنان در ارتباط با مباحث آن متفاوت است، در انواع و تعداد علوم قرآن تفاوت ديده ميشود و برخي آن را به پنجاه، بعضي به هشتاد و دستهاي به چهارصد و يا حتي بيشتر ذكر كردهاند.

اهتمام و عنايت مسلمانان از صدر اسلام و اشتياق شديد آنان به قرآن به عنوان وحي آسماني و معجزه جاوداني باعث شد تا از همان قرن نخست بزرگاني از صحابه پيامبر اكرمو پس از آن علما و دانشمندان اسلامي در زمينههاي مختلف تفسير و مسائل مربوط به قرآن توجه ويژهاي را نشان دهند.

به اعتقاد دانشمندان علوم قرآني، در ميان صحابه پيامبر گراميحضرت علي بن ابيطالباز پيشگامان و طلايهداران تفسيرو علوم قرآني بوده و شاگرداني در تفسير قرآن همچون ابن عباس را تربيت كردهاند.

دورة تدوين تفسير و مباحث قرآني از قرن دوم هجري آغاز شد و از اين زمان به بعد دانشمندان فراواني به تأليف آثاري دربارة علوم قرآني پرداختند.

اصطلاح علوم قرآني آن گونه كه امروزه رايج است با آن در سدههاي نخستين مصطلح بوده، متفاوت است، در گذشته علوم قرآني بر مباحث تفسيري قرآن نيز اطلاق ميشد; ولي به تدريج كثرت و تنوّع مباحث سبب شد ميان مباحث علوم قرآني و علم تفسير نوعي مرزبندي به وجود آيد.

تدوين جامع انواع علوم قرآني، از قرن هشتم با تأليف كتاب البرهان في علوم القرآن اثر بدرالدين محمد بن عبداللّه زركشي آغاز ميگردد كه از جامعيت مناسبي برخوردار ميباشد. و به تدريج آثار متعدد و متنوّعي درباره علوم قرآني تدوين و تأليف شد. و درعصر حاضر نيز ميتوان از آثاري مثل التمهيد في علوم القرآن اثر آيت اللّه محمد هادي معرفت; پژوهشي در تاريخ علوم قرآن اثر سيد محمد باقر حجتي و... نام برد.(ر.ك: درسنامة علوم قرآني، حسين جوان آراسته، سطح 1، ص 25ـ29، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.)

پرسشگر محترم! براي آگاهي بيشتر از روند و نحوة شكلگيري تاريخ علوم قرآني ميتوانيد به كتابهاي زير مراجعه كنيد:

1. التمهيد في علوم القرآن، آيت اللّه معرفت، ج 1 تا 5، انتشارات اسلامي.

2. علوم قرآني، آيت اللّه معرفت، انتشارات مؤسسة التمهيد.

3. تاريخ تاريخ، محمود راميار، انتشارات اميركبير.

4. پژوهشي در تاريخ قرآن، محمد باقر حجتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

و...

از آن جا كه قرآن كريم، معجزه جاويدان پيامبر اكرمميباشد و كسي نتوانسته حتي سورهاي مثل و همانند آن را بياورد از نظر لفظ و معنا پويا و در جهات مختلف داراي اعجاز است.

و به همين خاطر و اهميت فراوان قرآن كريم و جايگاه ويژة آن در ميان مسلمانان، علوم مربوط به آن نيز مورد توجه ويژة مسلمانان قرار گرفته است و دراين راستا كتابها، مقالات و... فراواني نگاشته شده و از همان آغاز، تاريخ قرآن و علوم قرآني مورد توجه قرار گرفت.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: علوم قرآني، آيت اللّه معرفت، ص 318ـ490، انتشارات التمهيد.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.