-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقصود از آيه أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ َتِ الشَّيَـَطِين چيست؟

خداوند متعال به پيامبر اكرمميفرمايد: و بگو پروردگارا من از وسوسههاي شياطين به تو پناه ميبرم.(مؤمنون،97)

همزات جمع همزه به معناي دفع و تحريك با شدت است و اگر به حرف همزه، همزه ميگويند به اين خاطر است كه از انتهاي گلو با شدت بيرون ميآيد. و با توجه به جمع آمدن شياطين شامل همه شيطانها، آشكار و پنهان، انسي و جني ميشود.

حضرت امام باقر7 در معناي آيه مذكور ميفرمايد: منظور از آن، وسوسههاي شيطاني است كه در قلب تو ]انسان[ ميافتد.(تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، ج 2، ص 92، انتشارات دارالكتاب، قم.)

از آيه مذكور، بر ميآيد كه همه انسانها حتي پيامبران بايد از وسوسههاي شيطان به خداوند متعال پناه ببرند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 305ـ308، دارالكتب الاسلامية، تهران.)از آن جا كه پيامبر گراميمعصوم است، هيچ گاه وسوسههاي شيطان در او نفوذ پيدا نميكند و خداوند نيز بندگان خالص شده را از وسوسة شياطين دور نگه داشته است; ...إِلآعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ;(ص،83)...مگر بندگان خالص تو از ميان آنها. ولي پناه بردن به خداوند از شر وسوسههاي شيطان در واقع تعليمي است براي همه پيروان و مؤمنان كه آگاه باشند و هرگز از عذاب الهي ايمن نباشند و خود را در تمام شرايط به او بسپارند و از وسوسههاي شياطين به او پناه ببرند.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 17، ص 226و227، انتشارات اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.