-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:496 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ماهيت حكومت اسلامي چيست؟

حكومت اسلامي نه حكومت ديكتاتوري و استبدادي است، و نه حكومت دمكراسي، بلكه نوعي حكومت برتر، يعني حكومت خدايي و الهي است.ولي اين بدان معني نيست، كه اصل «مشورت» و توجه به آراء مردم در بافت حكومت اسلامي نقشي نداشته باشد و نسبت به آن بيتوجهي شود.زيرا هنگامي كه «مالك الملوك» و «اَحْكَمُ الْحاكِمينَ» كه خداوند است دستور به مشورت و توجه به آراء مردم بدهد، اين امور مشروعيت پيدا ميكند.از طرفي ميدانيم در دو آيه از قرآن مجيد، صريحاً دستور به شورا داده شده است. در آية 38 سورة شورا كه به خاطر همين آيه به اين نام ناميده شده، براي مؤمنان متوكل علي الله هفت صفت بارز ذكر ميكند كه يكي از آنها مشورت در امور مهمّه است، ميفرمايد «وَ اَمْرُ هُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» [كارهاي آنها به طريق مشورت در ميان آنان صورت ميگيرد]و در آية 159 آل عمران از اين فراتر رفته و سه توصية مهم دربارة مؤمنان به پيامبر اسلام(ص) داده كه يكي از آن سه دستور، مشاورت با آنان در امور مهمّة است، ميفرمايد «وَ شاوِرِهُم في الاَمْرِ» [با آنان در امور مهمّه مشورت كن]بنابراين، احترام به آراء مردم، مشروعيت خود را از فرمان پروردگار به دست ميآورد.خلاصه اينكه جوهرة حكومت اسلامي، حكومت الهي است، ولي اين حكومت در نهايت، سر از حكومت مردمي در ميآورد، تعيين پيامبران و امامان و جانشينان آنها، جوهرة الهي حكومت را تشكيل ميدهد و مأمور بودن اين افراد به مسألة مشورت و احترام به آراء مردم كه آن نيز به فرمان خداست، جوهرة مردمي آن را تشكيل ميدهد.آنها كه تصور ميكنند كه حكومت اسلامي، يك پارچه متكي به آراء مردم است و عنصر الهي آن را به فراموشي ميسپارند، بيراهه ميروند و آنها كه فقط به عنصر الهي آن توجه دارند و جنبة شورا و آرا مردم را ناديده ميگيرند، باز در اشتباهند.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيام قرآن ج 10


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.